Κύρια επιτεύγματα της περιφερειακής πολιτικής

Τα σημερινά αποτελέσματα ανά χώρα βασίζονται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση της εκ των υστέρων αξιολόγησης των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 . Παρουσιάζουν και αναλύουν τα ευρήματα σε επίπεδο κράτους μέλους και επιχειρούν να απαντήσουν σε τρεις βασικές ομάδες ερωτήσεων:

  • Πώς χρησιμοποιήθηκε η παρεχόμενη χρηματοδότηση στο κράτος μέλος ή πού δαπανήθηκαν τα χρήματα;
  • Ποια ήταν τα αποτελέσματα και πόσο συνεισέφεραν στους στόχους της πολιτικής συνοχής;
  • Ποια είναι τα διδάγματα που πρέπει να αποκομιστούν από την εμπειρία για την περίοδο και ποιες είναι οι συνέπειες για την πολιτική συνοχής στο μέλλον ή πώς μπορεί να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η λειτουργία της πολιτικής ούτως ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική;

Μέχρι τώρα για την προγραμματική περίοδο 2007-2013,τα κύρια επιτεύγματα της περιφερειακής πολιτικής είναι:

Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης

Το εισόδημα έχει αυξηθεί στις πιο φτωχές περιοχές της ΕΕ με το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ να αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές από 60,5 % του μέσου όρου της ΕΕ το 2007 σε 62,7 % το 2010.

Επένδυση στους ανθρώπους

2,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ που στήριζαν την πρόσβαση σε απασχόληση βρήκαν δουλειά μέσα σε 6 μήνες (2007-2010).

Κάθε χρόνο, περίπου 15 εκατομμύρια άτομα σε όλη την ΕΕ συμμετέχουν σε χιλιάδες έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Υποστήριξη σε επιχειρήσεις

Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

Βελτίωση του περιβάλλοντος

Εκσυγχρονίζοντας τις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας

Ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα για την περίοδο 2000-2006 περιέχονται στις εκ των προτέρων αξιολογήσεις.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Τίτλος: Παραδείγματα συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013