Κύρια επιτεύγματα της περιφερειακής πολιτικής

Τα σημερινά αποτελέσματα ανά χώρα βασίζονται στη συγκεφαλαιωτική έκθεση της εκ των υστέρων αξιολόγησης των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 . Παρουσιάζουν και αναλύουν τα ευρήματα σε επίπεδο κράτους μέλους και επιχειρούν να απαντήσουν σε τρεις βασικές ομάδες ερωτήσεων:

  • Πώς χρησιμοποιήθηκε η παρεχόμενη χρηματοδότηση στο κράτος μέλος ή πού δαπανήθηκαν τα χρήματα;
  • Ποια ήταν τα αποτελέσματα και πόσο συνεισέφεραν στους στόχους της πολιτικής συνοχής;
  • Ποια είναι τα διδάγματα που πρέπει να αποκομιστούν από την εμπειρία για την περίοδο και ποιες είναι οι συνέπειες για την πολιτική συνοχής στο μέλλον ή πώς μπορεί να βελτιωθεί ο σχεδιασμός και η λειτουργία της πολιτικής ούτως ώστε να καταστεί περισσότερο αποτελεσματική;

Μέχρι τώρα για την προγραμματική περίοδο 2007-2013,τα κύρια επιτεύγματα της περιφερειακής πολιτικής είναι:

Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης

Το εισόδημα έχει αυξηθεί στις πιο φτωχές περιοχές της ΕΕ με το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ να αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές από 60,5 % του μέσου όρου της ΕΕ το 2007 σε 62,7 % το 2010.


Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν 1 300 000 νέες θέσεις εργασίας από το 2007 μέχρι το 2015

View the data

Επένδυση στους ανθρώπους

2,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ που στήριζαν την πρόσβαση σε απασχόληση βρήκαν δουλειά μέσα σε 6 μήνες (2007-2010).


Γύρω στα 15 εκατομμύρια συμμετέχοντες στο ΕΚΤ κάθε χρόνο

Κάθε χρόνο, περίπου 15 εκατομμύρια άτομα σε όλη την ΕΕ συμμετέχουν σε χιλιάδες έργα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

View the data

Υποστήριξη σε επιχειρήσεις


356 800 έργα υλοποιήθηκαν από ΜΜΕ που λαμβάνουν άμεση επενδυτική βοήθεια

View the data

141 052 νέες επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη

View the data

Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας


125 668 ερευνητικά προγράμματα έλαβαν στήριξη

View the data

45 371 έργα συνεργασίας έλαβαν στήριξη

View the data

70 900 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στον τομέα της έρευνας

View the data

20.6 εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες της ΕΕ καλύφθηκαν μέσω ευρυζωνικής συνδεσιμότητας

View the data

Βελτίωση του περιβάλλοντος


Εκσυγχρονίστηκαν συστήματα παροχής νερού, προς όφελος 15 εκατομμυρίων πολιτών

View the data

Πάνω από 19.7 εκατομμύρια πολίτες ωφελήθηκαν από έργα επεξεργασίας λυμάτων

View the data

1 650 Km2 αποκατασταθείσες περιοχές

View the data

Εκσυγχρονίζοντας τις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας


Πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας: 5 309 MW

View the data

Οδοί: κατασκευάστηκαν 6 700 Km και ανακατασκευάστηκαν 41 189 Km

View the data

 

View the data

Σιδηρόδρομοι: κατασκευάστηκαν 475 Km και ανακατασκευάστηκαν 7 500 Km

View the data

 

View the data

Ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα για την περίοδο 2000-2006 περιέχονται στις εκ των προτέρων αξιολογήσεις.

Data for research 2007-2013
Cohesion Policy Data

Τίτλος: Παραδείγματα συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013