Βασικά επιτεύγματα της περιφερειακής πολιτικής 2014-2020

Η πολιτική συνοχής – που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής – είναι η μεγαλύτερη πηγή άμεσων επενδύσεων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ κατά την περίοδο 2014-2020. Αυτά τα τρία ταμεία θα παρέχουν συνολική επένδυση 485 δισεκατομμυρίων EUR, με τον προϋπολογισμό της ΕΕ να χρηματοδοτεί 355 δισεκατομμύρια EUR.

Παρακάτω, παρουσιάζονται επιλεγμένοι επενδυτικοί στόχοι και η πρόοδος που έχει σημειωθεί ως τώρα όσον αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων που εμπίπτουν στις τρεις κατηγορίες:

Το φίλτρο σάς δίνει τη δυνατότητα να δείτε τη συγκεκριμένη συνεισφορά ανά χώρα.


Το φίλτρο σάς δίνει τη δυνατότητα να δείτε τη συγκεκριμένη συνεισφορά ανά χώρα. Το παρακάτω κείμενο βασίζεται κυρίως σε τιμές-στόχοι στα τέλη του 2017 (εκτός αν αναφέρεται κάτι διαφορετικό). Μια ολοκληρωμένη παρουσίαση σχετικά με τη χρηματοδότηση και την επίτευξη επενδυτικών στόχων περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα ανοιχτών δεδομένων ΕΔΕΤ. Εκεί μπορείτε να βρείτε γραφήματα ανά θέμα, χώρα, πρόγραμμα και Ταμείο.

Στα τετραγωνίδια που αφορούν τους δείκτες παρουσιάζονται:

  • οι στόχοι που καθορίζονται στα εγκεκριμένα προγράμματα και οι πληροφορίες που υποβάλλονται ετησίως σχετικά με την υλοποίησή τους
  • οι προβλέψεις δεικτών που συνδέονται με επιλεγμένα έργα και
  • οι εφαρμοζόμενες τιμές

 

Μια έξυπνη Ευρώπη

Σημαντικό μέρος των πόρων του ΕΤΠΑ καταβάλλονται για την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, για την αύξηση της πρόσβασης στην ψηφιακή οικονομία και στις υπηρεσίες ΤΠ, καθώς και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ. Παρουσιάζεται παρακάτω μια σειρά βασικών επενδυτικών δεικτών.

Εταιρίες που λαμβάνουν στήριξη

Το ΕΤΠΑ προσφέρει μεγάλη υποστήριξη στις ευρωπαϊκές εταιρίες. Πάνω από 1,1 εκατομμύριο επιχειρήσεις (κυρίως ΜΜΕ) λαμβάνουν υποστήριξη, και αυτές αντιστοιχούν περίπου στο 4 % όλων των εταιριών στην Ευρώπη το 2016.

 

Θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν σε εταιρίες

Οι επενδύσεις του ΕΤΠΑ αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 420 000 νέες θέσεις εργασίας, εκ των οποίων το 58 % θα δημιουργηθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία. Στις χώρες αυτές πάνω από το 80 % των νέων θέσεων εργασίας αναμένεται να παρέχονται σε ΜΜΕ.

 

Υποστήριξη νέων εταιριών

Περίπου 160 000 νέες επιχειρήσεις θα λάβουν υποστήριξη από το ΕΤΠΑ για να ξεκινήσουν και αναπτύξουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητές τους, εκ των οποίων το 40 % βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, και το 30 % βρίσκεται στη Γαλλία.
Για ενημερωτικούς σκοπούς, ο στόχος αντιστοιχεί περίπου στο 6 % του συνολικού αριθμού νέων επιχειρήσεων στην ΕΕ (επιχειρήσεις που λειτουργούν έως και 5 έτη) το 2016.

 

Ερευνητές με βελτιωμένες ερευνητικές εγκαταστάσεις

Η επένδυση στην έρευνα & στην καινοτομία συνιστά κεντρικό στόχο των επενδύσεων του ΕΤΠΑ: 130 000 ερευνητές θα έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες υποδομές ερευνητικών εγκαταστάσεων. Αυτοί αντιστοιχούν στο 3 % όλων των Ευρωπαίων ερευνητών, και ισούνται με τον συνολικό αριθμό ερευνητών στη Σουηδία και στο Λουξεμβούργο (2017).

 

Νοικοκυριά με βελτιωμένη ευρυζωνική πρόσβαση

14,5 εκατομμύρια νοικοκυριά επιπλέον θα έχουν ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 30 Mbps, εκ των οποίων το 68 % θα βρίσκεται στην Ισπανία, στην Ελλάδα και στην Ιταλία. Στην Ισπανία ο στόχος αντιστοιχεί στο 25 % όλων των νοικοκυριών.
Στην Ευρώπη 33,2 εκατομμύρια ευρωπαϊκά νοικοκυριά δεν έχουν ευρυζωνική πρόσβαση τουλάχιστον 30Mbps (2017).

 

Μια βιώσιμη Ευρώπη

Επενδύσεις για υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς, για τη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή αλλά και για την πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων βρίσκονται στο επίκεντρο των επενδύσεων του ΕΤΠΑ και του ΤΣ για τη δημιουργία μιας πιο πράσινης Ευρώπης. Παρουσιάζεται παρακάτω μια σειρά βασικών επενδυτικών δεικτών.

Νέες δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας

Πρόσθετες δυνατότητες παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας της τάξης των 6 700 MW υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και το ΤΣ. Για ενημερωτικούς σκοπούς, 6 700 MW αντιστοιχούν περίπου στο 40 % της ετήσιας πρόσθετης δυνατότητας παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας στην ΕΕ.

 

Μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας σε δημόσια κτίρια

Προβλέπεται εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης των 4 827 Gwh/έτος σε υποστηριζόμενα δημόσια κτίρια. Για ενημερωτικούς σκοπούς, η εξοικονόμηση αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση περίπου 900 000 νοικοκυριών.

 

Άτομα με πρόσβαση σε βελτιωμένο πόσιμο νερό

Χάρη σε επενδύσεις του ΕΤΠΑ και του ΤΣ 12,5 εκατομμύρια άτομα θα έχουν πρόσβαση σε νέο ή βελτιωμένο δίκτυο παροχής νερού. Το 80 % των εν λόγω δικαιούχων ζουν στη Ρουμανία, στην Ισπανία, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία και στην Ελλάδα. Το ποσοστό των Ρουμάνων κατοίκων που θα επωφεληθούν αντιστοιχεί στο 17 % του εθνικού πληθυσμού.
Για ενημερωτικούς σκοπούς, υπολογίζεται ότι 18,1 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε δίκτυο παροχής νερού (2015).

 

Άτομα με πρόσβαση σε βελτιωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων

17 εκατομμύρια άτομα επιπλέον θα επωφελούνται από νέο η βελτιωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων. Περίπου το 50 % των εν λόγω δικαιούχων κατοικούν στην Ιταλία, στην Ισπανία και στην Πολωνία. Οι Ιταλοί πολίτες που επωφελούνται από τους πόρους του ΕΤΠΑ και του ΤΣ που καταβλήθηκαν αντιστοιχούν στο 7 % του συνολικού πληθυσμού.
Για ενημερωτικούς σκοπούς, υπολογίζεται ότι 21,3 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ δεν έχουν πρόσβαση σε σύστημα επεξεργασίας λυμάτων (2015).

 

Κατασκευή ή αναβάθμιση σιδηροδρομικής γραμμής

Χάρη σε επενδύσεις του ΕΣΠΑ και του ΤΣ θα παραδοθούν σε όλη την Ευρώπη 6 900 km νέας, ανακατασκευασμένης ή αναβαθμισμένης σιδηροδρομικής γραμμής, εκ των οποίων το 73% του στόχου βρίσκεται στην Πολωνία, στην Ισπανία, στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία. Οι επενδύσεις του ΕΤΠΑ και του ΤΣ αναμένεται να δημιουργήσουν, να ανακατασκευάσουν ή να αναβαθμίσουν το 12 % ολόκληρου του σιδηροδρομικού δικτύου της Πολωνίας.
Ο στόχος των 4 500 km του TEN-T για το σιδηροδρομικό δίκτυο (σύμφωνα με στοιχεία από τον Δεκέμβριο του 2018) αντιστοιχεί στο 69 % του συνολικού στόχου ανακατασκευασμένης σιδηροδρομικής γραμμής.

 

Κατασκευή ή αναβάθμιση δρόμων

Το ΕΤΠΑ και το ΤΣ θα χρηματοδοτήσει 13 100 km νέων, ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκ των οποίων το 57 % θα βρίσκονται στην Πολωνία, στη Ρουμανία και στην Τσεχική Δημοκρατία.
Στο πλαίσιο του συνολικού στόχου κατασκευών ή ανακατασκευών, τα τμήματα του TEN-T ανέρχονται σε 2 780 km (21 %).

 

Μια Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς

Η προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης, της καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, καθώς και η επένδυση σε προγράμματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και επαγγελματικών δεξιοτήτων αντιπροσωπεύουν τους κύριους κοινωνικούς πυλώνες του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ κατά την περίοδο 2014-2020. Παρουσιάζεται παρακάτω μια σειρά βασικών επενδυτικών δεικτών.

Συμμετέχοντες ΕΚΤ/ΠΑΝ, σε εκπαιδευτικά προγράμματα, προγράμματα κατάρτισης, που λαμβάνουν επίδομα απασχόλησης και κοινωνική ένταξη

 

Βελτιωμένες υποδομές παιδικής φροντίδας ή εκπαίδευσης

6,9 εκατομμύρια μαθητές θα έχουν πρόσβαση σε βελτιωμένες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Η Ιταλία είναι ο δικαιούχος με το 72 % των μαθητών και φοιτητών της να επωφελούνται από την ανακαίνιση εγκαταστάσεων.
Σε επίπεδο ΕΕ οι Ευρωπαίοι μαθητές κάτω των 15 ετών ανέρχονται σε 62,2 εκατομμύρια (2016).

 

Άτομα που επωφελούνται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας

Χάρη στις επενδύσεις του ΕΤΠΑ πάνω από 46,9 εκατομμύρια άτομα θα επωφελούνται από βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας, εκ των οποίων το 50 % είναι Ισπανοί και Πολωνοί πολίτες. Στην Πολωνία το 38 % του γενικού πληθυσμού θα έχει πρόσβαση σε βελτιωμένες υπηρεσίες.

 

Άτομα που επωφελούνται από ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές

45 εκατομμύρια άτομα θα κατοικούν σε περιοχές με ολοκληρωμένες αστικές στρατηγικές, εκ των οποίων το 60 % βρίσκεται στη Γαλλία, στην Ουγγαρία και στη Γερμανία. Στη Γαλλία και στην Ουγγαρία το 21 % και το 74 % αντίστοιχα του πληθυσμού θα επωφελείται από αυτές τις στρατηγικές.