Συμβολή των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην απασχόληση και την ανάπτυξη, το σχέδιο επενδύσεων και τις προτεραιότητες της Επιτροπής

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Τα ΕΔΕΤ είναι το βασικό εργαλείο επενδυτικής πολιτικής της ΕΕ: 454 EUR έχουν εκχωρηθεί συνολικά από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για να επενδυθούν σε περισσότερα από 500 προγράμματα. Μαζί με την εθνική συγχρηματοδότηση ύψους 183 δισ. EUR, η συνολική επένδυση θα ανέλθει σε τουλάχιστον 637 δισ. EUR. Με αυτόν τον προϋπολογισμό, τα ΕΔΕΤ αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία όσον αφορά τη συγχρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων, ενώ αντισταθμίζουν τις εθνικές και περιφερειακές επενδύσεις που ακολουθούν καθοδική πορεία ως αποτέλεσμα της κρίσης. Από το 2014 έως 2016, τα Ταμεία αναμένεται να αντιστοιχούν σε περίπου το 14% των συνολικών επενδύσεων κατά μέσο όρο, και να ανέλθουν έως και το 70% σε ορισμένα κράτη μέλη.

Περισσότερα από 120 δισεκατομμύρια από τα ΕΔΕΤ θα επενδυθούν στρατηγικά στην έρευνα και την καινοτομία, τη στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις και τις ψηφιακές τεχνολογίες, συνεισφέροντας έτσι στους στόχους έξυπνης ανάπτυξης της ΕΕ. Τα Ταμεία θα διαδραματίσουν επίσης ουσιαστικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της ΕΕ. Τα προγράμματα, με 193 δισ. EUR, τον υψηλότερο προϋπολογισμό της ΕΕ που έχει ποτέ εκχωρηθεί για επενδύσεις στην ενέργεια, το περιβάλλον, το κλίμα και τις βιώσιμες μεταφορές, θα συμβάλλουν σημαντικά στη στροφή της Ευρώπης προς το δρόμο μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Τα ΕΔΕΤ, εκτός από επενδύσεις σε καίριες υποδομές για την ευρυζωνικότητα, τις μεταφορές ή την ύδρευση, για να αναφέρουμε μόλις λίγες από αυτές, και εκτός από επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την κοινωνική ένταξη και την επαγγελματική προσαρμοστικότητα του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης, θα στηρίξουν άμεσα δυο εκατομμύρια επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να τις βοηθήσουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Εξάλλου, ως ουσιώδες μέρος του επενδυτικού σχεδίου για την Ευρώπη και συμπληρώνοντας το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τα ΕΔΕΤ θα κινητοποιήσουν επενδύσεις, θα στηρίξουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, θα ενθαρρύνουν τη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα, θα αντιμετωπίσουν αδυναμίες της αγοράς και θα βελτιώσουν το επενδυτικό κλίμα.

Κατά τα επόμενα οκτώ χρόνια, 456 εθνικά και περιφερειακά προγράμματα και 79 προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας υπό τα ΕΔΕΤ αναμένεται να αποδώσουν μια κρίσιμη μάζα επενδύσεων σε καίριους τομείς ανάπτυξης, πράγμα που θα έχει θετικό αντίκτυπο στην οικονομία της ΕΕ.

Η ανακοίνωση σχετικά με τις «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων» παρέχει μια επισκόπηση του τι αναμένεται να επιτύχουν τα Ευρωπαϊκά Επενδυτικά και Διαρθρωτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) κατά τη διάρκεια της περιόδου 2014-2020, ενώ παράλληλα θα συμβάλλουν στους στόχους της ΕΕ για την ανάπτυξη και την απασχόληση, στο επενδυτικό σχέδιο και στις προτεραιότητες της Επιτροπής για τη δεκαετία. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων με όλα τα κράτη μέλη για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και τα προγράμματα.

 • Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη – μεγιστοποίηση της συμβολής των ΕΔΕΤ en pdf
 • Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία / INTERREG en pdf
 • Ενημέρωση σε εθνικό επίπεδο en pdf
 • Αξιολόγηση και επιλογή χρονικής στιγμής en pdf

Τομείς επενδύσεων:

 • Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις de en fritbgesro pdf
 • Ψηφιακή ενιαία αγορά de en fritbgesro pdf
 • Ενεργειακή Ένωση και κλίμα de en fritbgesro pdf
 • Εσωτερική αγορά de en fritbgesro pdf
 • Οικονομική και Νομισματική Ένωση de en fritbgesro pdf
 • Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα de en fritbgesro pdf
 • Μετανάστευσηde en fritbgesro pdf

Απεικόνιση δεδομένων και στοιχείων

Απασχόληση, ανάπτυξη και επενδύσεις de en fritbgesropdf


Ψηφιακή ενιαία αγορά de en fritbgesro pdf


Ενεργειακή Ένωση και κλίμα de en fritbgesro pdf


Εσωτερική αγορά de en fritbgesro pdf


Οικονομική και Νομισματική Ένωση de en fritbgesro pdf


Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα de en fritbgesro pdf


ΕΔΕΤ και συμπληρωματικότητες του ΕΤΣΕ

 • Συμπληρωματικότητες των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων: διασφάλιση συντονισμού, συνεργιών και συμπληρωματικότητας en pdf - Περίληψη bg cs da de el en es et fi fr hr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv pdf

Country Factsheets

Τα ΕΔΕΤ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: