Η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ

Η περιφερειακή πολιτική είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ

Η περιφερειακή πολιτική στοχεύει όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες αναπτυξιακές ανάγκες σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, έχουν τεθεί κατά μέρος 355,1 δισεκατομμύρια EUR – σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ – για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020. 

Τίτλος: Πώς υλοποιείται η χρηματοδότηση

Η περιφερειακή πολιτική υλοποιείται μέσω τριών βασικών ταμείων: Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία συμβάλλουν άμεσα στο Επενδυτικό Σχέδιο και τις προτεραιότητες της Επιτροπής.

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

ESI Funds - Breakdown by Fund

Περιφερειακή πολιτική και προτεραιότητες πολιτικής της Επιτροπής

Η περιφερειακή πολιτική έχει ισχυρό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς. Οι επενδύσεις βοηθούν να υλοποιηθούν πολλοί άλλοι στόχοι πολιτικής της ΕΕ και συμπληρώνει πολιτικές της ΕΕ, όπως εκείνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ενέργεια, το περιβάλλον, την ενιαία αγορά, την έρευνα και καινοτομία.

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία συμβάλλουν άμεσα στο Επενδυτικό Σχέδιο και τις προτεραιότητες της Επιτροπής.

περιφερειακή πολιτική παρέχει το απαραίτητο επενδυτικό πλαίσιο για την υλοποίηση των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι πέντε στόχοι της ΕΕ για το 2020 είναι:

 1. Απασχόληση: απασχόληση 75 % των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών
 2. Έρευνα & ανάπτυξη: 3% του ΑΕγχΠ της ΕΕ πρέπει να επενδύεται σε Ε&Α
 3. Κλιματική αλλαγή και ενεργειακή βιωσιμότητα:
  • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20 % από τα επίπεδα του 1990
  • Εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
  • Αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης
 4. Εκπαίδευση:
  • Μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από 10%
  • Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
 5. Καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού: Μείωση τουλάχιστον κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού

Το κάθε Κράτος Μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε αυτούς τους τομείς.

Η περιφερειακή πολιτική στηρίζει την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής συγκεντρώνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες ώστε να τις βοηθήσει να φτάσουν στο επίπεδο των άλλων χωρών και να μειωθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές διαφορές οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται στην ΕΕ.

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (million €, current prices)

Total allocations of Cohesion Policy 2014-2020: Breakdown by spending categories (current prices)

Η περιφερειακή πολιτική προστάτευσε τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ από τις χειρότερες επιπτώσεις της κρίσης

Μέσω της στήριξης των δημοσίων επενδύσεων και χρησιμοποιώντας με ευελιξία τις επενδύσεις της ΕΕ, για παράδειγμα μέσω του επαναπρογραμματισμού των κεφαλαίων ή μέσω της αύξησης του ποσοστού συγχρηματοδότησης σε χώρες όπως η Κύπρος, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Ρουμανία, η περιφερειακή πολιτική περιόρισε τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε το 2008. Επίσης, σε μια εποχή βιώσιμης δημοσιονομικής εξυγίανσης, η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ έχει αποκτήσει κρίσιμη σημασία. Χωρίς την πολιτική συνοχής, οι εξαιρετικά αναγκαίες δημόσιες επενδύσεις στα λιγότερο ανεπτυγμένα Κράτη Μέλη θα είχαν καταρρεύσει κατά 45 % επιπλέον στη διάρκεια της κρίσης.

Working Paper: The impact of the economic and financial crisis on the reform of Cohesion Policy 2008-2013 pdf en

Συνολικός οικονομικός αντίκτυπος

Η πολιτική συνοχής αποτελεί καταλύτη για περαιτέρω δημόσια και ιδιωτική χρηματοδότηση, όχι μόνο διότι υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να συγχρηματοδοτούν από τον εθνικό προϋπολογισμό, αλλά επίσης γιατί δημιουργεί επενδυτική εμπιστοσύνη.

Συνυπολογίζοντας τις εθνικές εισφορές και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις, ο αντίκτυπος της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020 αναμένεται να φτάσει τα 450 δισεκατομμύρια EUR.