Ιστορία της πολιτικής

1957 - 1987

1988 - 1992

 • 1988 - στο πλαίσιο της διαδικασίας προσαρμογής μετά την προσχώρηση της Ελλάδας (1981), της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (1986), τα διαρθρωτικά ταμεία ενσωματώνονται σε μια ευρύτερη πολιτική συνοχής, η οποία θεσπίζει τις εξής βασικές αρχές:
  • επικέντρωση στις φτωχότερες και λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες
  • πολυετής προγραμματισμός
  • στρατηγικός προσανατολισμός των επενδύσεων
  • συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών εταίρων
 • Προϋπολογισμός: 64 δισ. ECU

1994 - 1999

 • 1993 - η συνθήκη του Μάαστριχτ εισάγει τρεις καινοτομίες:
 • 1993 - δημιουργία του Χρηματοδοτικού Μέσου Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ)
 • 1994-99 - οι πόροι των διαρθρωτικών ταμείων και του Ταμείου Συνοχής διπλασιάζονται, αντιπροσωπεύοντας πλέον το ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ
 • 1995 - προσθήκη ειδικού στόχου για την ενίσχυση των αραιοκατοικημένων περιφερειών της Φινλανδίας και της Σουηδίας
 • Προϋπολογισμός: 168 δισ. ECU

2000 - 2006

 • 2000 - η «στρατηγική της Λισαβόνας» μετατοπίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της καινοτομίας. Οι προτεραιότητες της πολιτικής για τη συνοχή προσαρμόζονται αναλόγως
 • 2000-04 - τα προενταξιακά μέσα παρέχουν χρηματοδότηση και τεχνογνωσία σε χώρες εν αναμονή της προσχώρησής τους στην ΕΕ
 • 2004 - δέκα νέες χώρες προσχωρούν στην ΕΕ (με επακόλουθο την αύξηση του πληθυσμού της κατά 20% και του ΑΕΠ της κατά 5% μόνο)
 • Προϋπολογισμός: 213 δισ. ευρώ για τα 15 υφιστάμενα κράτη μέλη και 22 δισ. ευρώ για τα νέα κράτη μέλη (2004-06)

2007 - 2013

 • 2007: Η Βουλγαρία και η Ρουμανία προσχωρούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • 2013: Η Κροατία προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Απλουστευμένοι κανόνες και δομές
 • Η έμφαση στη διαφάνεια και την επικοινωνία και η ακόμη μεγαλύτερη εστίαση στην ανάπτυξη και την απασχόληση αποτελούν βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης
 • Βασικοί τομείς επενδύσεων (το 25 % του προϋπολογισμού διατίθεται για την έρευνα και την καινοτομία και το 30 % για περιβαλλοντικές υποδομές, ενώ εφαρμόζονται μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής)
 • Προϋπολογισμός: 347 δισεκατομμύρια ευρώ
 • Επιτεύγματα

2014 - 2020