Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Κοινή διαχείριση

Υπάρχουν δύο κύριες μορφές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης: τα κονδύλια που διαχειρίζεται κεντρικά και απευθείας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, π.χ. για την έρευνα, και τα κονδύλια που διαχειρίζονται από κοινού η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη της, όπως εκείνα των διαρθρωτικών ταμείων και του ταμείου συνοχής, τη διαχείριση των οποίων έχει αναθέσει η ΕΕ στα Κράτη Μέλη. Ο κύριος όγκος των χρηματοδοτήσεων της ΕΕ αφορά κονδύλια που αποτελούν αντικείμενο από κοινού διαχείρισης με τα Κράτη Μέλη της ΕΕ.

Όσον αφορά τα κονδύλια στην «κοινή διαχείριση», η Επιτροπή αναθέτει επί του παρόντος στα Κράτη Μέλη τη διαχείριση προγραμμάτων που υλοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Στη συνέχεια τα Κράτη Μέλη χορηγούν αυτά τα κονδύλια στους τελικούς αποδέκτες (π.χ. εταιρείες, γεωργούς, δήμους, κ.λπ.). Το Κράτος Μέλος έχει την κύρια ευθύνη για την εγκαθίδρυση συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των κανονισμών, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία αυτού του συστήματος καθώς και την πρόληψη, τον εντοπισμό και την διόρθωση παρατυπιών. Η Επιτροπή ασκεί εποπτικό ρόλο διαπιστώνοντας ότι τηρούνται οι ρυθμίσεις που διέπουν το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Για το σκοπό αυτό επαληθεύει την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος και πραγματοποιεί δημοσιονομικές παρεμβάσεις, όταν χρειάζεται.

Περισσότερες πληροφορίες