Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ανάκτηση κονδυλίων

Σε τρεις περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να ζητήσει από ένα Κράτος Μέλος την επιστροφή (ανάκτηση) της διαρθρωτικής και επενδυτικής χρηματοδότησης.

Πρώτον, επιστροφή πραγματοποιείται όταν δεν ήταν αναγκαίες όλες οι οικονομικές συνεισφορές στο σχετικό Κράτος Μέλος. Οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ προβλέπουν ανάκτηση των σχετικών ποσών.

Δεύτερον, οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ επιβάλλουν την ανάκτηση όταν τα κονδύλια εισπράχθηκαν για διαρθρωτικά προγράμματα τα οποία είχαν ήδη ολοκληρωθεί.

Τρίτον, σε περίπτωση που τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων χρησιμοποιηθούν εσφαλμένα λόγω απάτης ή αμέλειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το σχετικό Κράτος Μέλος να τα επιστρέψει.

Οι διαδικασίες ανάκτησης που ρυθμίζονται από το δίκαιο της ΕΕ μπορούν να ενεργοποιηθούν προκειμένου να αποδοθούν τα χρήματα. Όσον αφορά τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής, μια αρχή πιστοποίησης καταρτίζει και διαβιβάζει στην Επιτροπή απογραφή των δαπανών και ζητεί την πληρωμή τους για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η αρχή οφείλει επίσης να πιστοποιεί τις ακριβείς δαπάνες που χρηματοδοτήθηκαν και να αξιολογεί αν οι δαπάνες αυτές συμμορφώνονται με τις σχετικές ρυθμίσεις και τους κανονισμούς της ΕΕ.

Αν υπάρχει πρόβλημα - που διαπιστώνεται μέσω ανακολουθιών στους λογαριασμούς ή μέσω ελέγχων της Επιτροπής ή άλλων φορέων - η αρχή πιστοποίησης εποπτεύει την ανάκτηση των κονδυλίων. Αν χρειαστεί, παρεμβαίνει το τοπικό δικαστικό σύστημα για να βοηθήσει στην εφαρμογή της διαδικασίας ανάκτησης.

Περισσότερες πληροφορίες