Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Διαπεριφερειακή συνεργασία

Η διαπεριφερειακή συνεργασία έχει στόχο την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης της ΕΕ μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ περιφερειών.

Το πρόγραμμα διαπεριφερειακής συνεργασίας INTERREG EUROPE εντάσσεται στο στόχο της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας της πολιτικής συνοχής για το 2014-20. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών περιφερειακής ανάπτυξης ώστε να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας στην Ευρώπη.

Παρέχει ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ περιφερειακών και τοπικών φορέων στην ΕΕ των 28, καθώς και στη Νορβηγία και την Ελβετία.

Τα προγράμματα συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ στα πλαίσια της δέσμης διασυνοριακής συνεργασίας του στόχου της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας:

INTERACT - στήριξη και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ φορέων υλοποίησης των προγραμμάτων συνεργασίας

ESPON - ευρωπαϊκό δίκτυο παρακολούθησης για την εδαφική ανάπτυξη και τη συνοχή

URBACT - δημιουργία και στήριξη για δίκτυα πόλεων και αστική ανάπτυξη