Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

INTERACT

Το πρόγραμμα INTERACT 2014-2020 προσφέρει βοήθεια στους ενδιαφερόμενους που υλοποιούν προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την EE στο πλαίσιο του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» της πολιτικής συνοχής.

Το INTERACT παρέχει συμβουλές σε θέματα διαχείρισης και υλοποίησης, στηρίζει τη διοργάνωση θεματικών σεμιναρίων και προβάλλει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Το πρόγραμμα INTERACT βοηθά οργανισμούς και φορείς σε όλη την Ευρώπη που διαχειρίζονται προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας. Αυτά περιλαμβάνουν αρχές διαχείρισης, κοινές τεχνικές υπηρεσίες, εθνικές υπηρεσίες επικοινωνίας και αρχές πιστοποίησης και ελέγχου. Το πρόγραμμα καλύπτει όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, καθώς επίσης τη Νορβηγία και την Ελβετία.