Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Πληροφόρηση και δημοσιοποίηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη Μέλη της ΕΕ πρέπει να τηρούν ενημερωμένο το κοινό σχετικά με την πολιτική συνοχής και τα χρηματοδοτούμενα έργα τα οποία στηρίζει. Με δισεκατομμύρια ευρώ να δαπανώνται μέσω των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων, είναι ζωτικής σημασίας οι τοπικές κοινότητες να έχουν σαφείς λεπτομέρειες για το πώς μπορούν να επωφεληθούν και για το πώς δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων της ΕΕ.

Οι κανόνες της ΕΕ που διέπουν την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020, απαιτούν επίσημα από τα Κράτη Μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να δημοσιεύουν έναν κατάλογο με τα έργα που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών που εισπράχθηκαν και στοιχεία των δικαιούχων.

Τα οικεία Κράτη Μέλη θα πρέπει επίσης να υποβάλλουν σχέδια επικοινωνίας στην Επιτροπή για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα (ΕΠ) το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά τη διάρκεια της τελευταίας προγραμματικής περιόδου της πολιτικής συνοχής. Επιπλέον, οι διαχειριστικές αρχές θα πρέπει να διενεργεί μια τουλάχιστον σημαντική εκδήλωση κάθε χρόνο για τη δημοσιοποίηση των προγραμμάτων τους, τα αποτελέσματά τους και το ρόλο που διαδραμάτισε η ΕΕ.