Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Απάτη

Στο πλαίσιο της γενικότερης μάχης κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς συνίσταται στην αντιμετώπιση των παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Στηρίζεται σε δύο νομικές βάσεις:

  • τα άρθρα 67, 82 και 87 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την αστυνομική και δικαστική συνεργασία για ποινικά θέματα
  • τα άρθρα 310, 324 και 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις δραστηριότητες που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Κοινότητας

Τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ προστατεύονται από μια σειρά κανονισμών κατά της απάτης, καθώς και από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF), έναν ανεξάρτητο φορέα που ιδρύθηκε το 1999. Η OLAF διενεργεί διοικητικές έρευνες για υποθέσεις απάτης, σε στενή συνεργασία με τις νομικές και διοικητικές αρχές των Κρατών Μελών, τις ανακριτικές υπηρεσίες και την αστυνομία.