Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Δημοσιονομικές διορθώσεις

Ως δημοσιονομική διόρθωση νοείται η ανάκτηση κονδυλίων που διατέθηκαν εσφαλμένα για έργα συγχρηματοδούμενα από την ΕΕ, λόγω παρατυπιών όπως οι περιπτώσεις απάτης.

Η Επιτροπή αναλαμβάνει να ανακτήσει τα ποσά που έχουν εισπραχθεί ή χρησιμοποιηθεί παράτυπα, και εξαντλεί τις δυνατότητες που της παρέχει η νομοθεσία για τον εντοπισμό τέτοιων πληρωμών. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διορθώσεων μπορεί ακόμη και να ακυρωθεί ένα τμήμα ή το σύνολο της χρηματοδότησης της ΕΕ για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Η Επιτροπή διαθέτει διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να διασφαλίζει την ορθή χρησιμοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ. Διαδικασίες τακτικής παρακολούθησης, πιστοποιήσεις δαπανών και αυστηρά μέτρα εσωτερικού ελέγχου, χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση της απάτης.