Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (ExAC)

Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (ExAC) συνιστούν ένα από τα βασικά στοιχεία της μεταρρύθμισης της πολιτικής συνοχής κατά τη χρονική περίοδο 2014-20. Είχαν προβλεφθεί για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) ώστε να εξασφαλίζονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των ΕΔΕΤ.

Οι εν λόγω προϋποθέσεις συνδέονται με τα ακόλουθα:

  1. πλαίσια πολιτικής και στρατηγικής, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα έγγραφα σχετικά με τις στρατηγικές σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στα οποία στηρίζονται οι επενδύσεις των ΕΔΕΤ είναι υψηλής ποιότητας και συμβαδίζουν με πρότυπα που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα κράτη μέλη σε επίπεδο ΕΕ·
  2. κανονιστικά πλαίσια, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η υλοποίηση των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ συμμορφώνεται με το κεκτημένο της ΕΕ· και
  3. επαρκή διοικητική και θεσμική ικανότητα εκ μέρους της δημόσιας διοίκησης και των φορέων που συμβάλλουν στην αξιοποίηση των ΕΔΕΤ.

Υπάρχουν 7 γενικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες που συνδέονται με τα οριζόντια ζητήματα της υλοποίησης προγραμμάτων και 29 θεματικές εκ των προτέρων αιρεσιμότητες οι οποίες ορίζουν τις προϋποθέσεις που αφορούν κάθε διαφορετικό τομέα για τους σχετικούς επενδυτικούς τομείς που είναι επιλέξιμοι για την παροχή υποστήριξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής (επενδυτικές προτεραιότητες).

Στην περίπτωση που δεν πληρούνταν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες τη στιγμή της έγκρισης ενός προγράμματος, θεσπίζονταν σχέδια δράσης στο πλαίσιο επιχειρησιακών προγραμμάτων και τα σχέδια δράσης έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2016.