Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Αξιολόγηση

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 έχουν οριστεί τρεις τύποι αξιολόγησης: πριν την περίοδο προγραμματισμού (εκ των προτέρων), κατά και μετά (εκ των υστέρων). Η πολιτική συνοχής αξιολογείται βάσει εταιρικής σχέσης. Τα Κράτη Μέλη επωμίζονται την εκ των προτέρων αξιολόγηση ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί την εκ των υστέρων αξιολόγηση.

Οι αξιολογήσεις κατά την περίοδο προγραμματισμού πραγματοποιούνται κυρίως από τα Κράτη Μέλη, αλλά και η Επιτροπή μπορεί να διενεργήσει τέτοιες αξιολογήσεις με δική της πρωτοβουλία, σε συνεργασία με τα Κράτη Μέλη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ άλλων, προτείνει κατευθύνσεις όσον αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης και διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ Κρατών Μελών.

Περισσότερες πληροφορίες