Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Το ΕΤΠΑ ιδρύθηκε το 1975 και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειακών οικονομιών, τις οικονομικές αλλαγές, την προώθηση της ανταγωνιστικότητας καθώς και την εδαφική συνεργασία σε όλη την ΕΕ. Παράλληλα με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), το ταμείο συνοχής, το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό ταμείο θάλασσας και αλιείας (ΕΤΘΑ), το ΕΤΠΑ είναι ένα από τα πέντε Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ).

Ο προϋπολογισμός του ΕΤΠΑ για την περίοδο 2014-2020 υπερβαίνει τα 250 δισεκατομμύρια EUR. Το ταμείο στηρίζει έργα που εμπίπτουν στους 11 θεματικούς στόχους της πολιτικής συνοχής και επικεντρώνεται ιδιαίτερα σε τέσσερις κύριες προτεραιότητες:

  • Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας
  • Ενίσχυση της χρήσης και της ποιότητας των ΤΠΕ καθώς και της πρόσβασης σε αυτές
  • Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
  • Στήριξη της στροφής προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα σε όλους τους τομείς.

Το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί επίσης διασυνοριακά, διαπεριφερειακά και διακρατικά έργα στα πλαίσια του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής Συνεργασίας.