Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Στόχος των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας είναι να διευκολύνουν και να προωθούν τη διασυνοριακή, διακρατική και διαπεριφερειακή συνεργασία στην ΕΕ. Μεταξύ άλλων, υλοποιούν προγράμματα που συγχρηματοδοτεί η ΕΕ, ή οποιοδήποτε άλλο έργο Ευρωπαϊκής διασυνοριακής συνεργασίας.

Ως νομικές οντότητες, οι EΟΕΣ απαρτίζονται από φορείς πολλών Κρατών Μελών. Στα μέλη τους, μπορούν να συγκαταλέγονται τα ίδια τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, περιφερειακές ή τοπικές αρχές, ενώσεις ή οποιοιδήποτε άλλοι δημόσιοι φορείς. Τουλάχιστον δύο μέλη των ΕΟΕΣ πρέπει να προέρχονται από Κράτη Μέλη της ΕΕ.