Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)

Το Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) στηρίζει την Ευρωπαϊκή πολιτική αγροτικής ανάπτυξης. Για αυτόν τον σκοπό, χρηματοδοτεί προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης σε όλα τα Κράτη Μέλη και τις περιφέρειες της Ένωσης. Τα προγράμματα αυτά εκπονούνται με συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών Μελών και λαμβάνουν υπόψη τις στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο καθώς και τις προτεραιότητες που ορίζονται στα εθνικά σχέδια στρατηγικής.

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-20 περιλαμβάνεται ειδικά, για πρώτη φορά, το ΕΓΤΑΑ στο πλαίσιο της πολιτικής των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ) και υπόκειται στον κανονισμό κοινών διατάξεων (1303/2013).

Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-20, το ταμείο επικεντρώνεται σε τρεις κύριους στόχους:

  • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας
  • εξασφάλιση της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της κλιματικής δράσης
  • επίτευξη μιας ισορροπημένης εδαφικής ανάπτυξης των αγροτικών οικονομιών και κοινοτήτων συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας και διατήρησης της απασχόλησης.

Επίσης, η πολιτική συνοχής στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την οικονομική αναγέννηση των αγροτικών περιοχών συμπληρώνοντας τις πρωτοβουλίες που χρηματοδοτεί το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.