Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ)

Για την περίοδο 2014-20, η πολιτική συνοχής χρηματοδοτείται από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ). Τα ΕΔΕΤ περιλαμβάνουν πέντε διαφορετικά ταμεία, που καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, γνωστός ως «κανονισμός κοινών διατάξεων».

Τα διαρθρωτικά ταμεία έχουν δύο συνιστώσες: το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο από το 1975 χρηματοδοτεί την ανάπτυξη και τη διαρθρωτική προσαρμογή των περιφερειακών οικονομιών, την προσαρμογή στις οικονομικές αλλαγές, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την εδαφική συνεργασία σε όλη την ΕΕ, και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) που ιδρύθηκε το 1958 με στόχο να συμβάλει στην προσαρμοστικότητα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων, στην πρόσβαση στην απασχόληση και στη συμμετοχή στην αγορά εργασίας, στην κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων, στην καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων και στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων για τη διαχείριση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της απασχόλησης.

Τα άλλα τρία ταμεία που απαρτίζουν τα ΕΔΕΤ είναι το ταμείο συνοχής, το οποίο χρηματοδοτεί αποκλειστικά λιγότερο αναπτυγμένα Κράτη Μέλη, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας.