Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ταμείο συνοχής

Το Ταμείο Συνοχής λειτουργεί από το 1994 για να στηρίζει τις φτωχότερες περιφέρειες της Ευρώπης και να σταθεροποιεί τις οικονομίες τους με στόχο την προαγωγή της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της βιώσιμης ανάπτυξης. Το Ταμείο συνεισφέρει στη χρηματοδότηση περιβαλλοντικών μέτρων και των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών - ιδίως έργων υψηλής προτεραιότητας ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος - στα 13 Κράτη Μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ από το 2004 και μετά, καθώς και στην Ελλάδα και την Πορτογαλία. Το ταμείο συνοχής μπορεί επίσης να χρηματοδοτεί προτεραιότητες που εντάσσονται στην ευρωπαϊκή πολιτική προστασίας του περιβάλλοντος.

Τα Κράτη Μέλη με ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) ανά κάτοικο κάτω του 90 % του κοινοτικού μέσου όρου είναι επιλέξιμα για χρηματοδότηση από το ταμείο συνοχής. Το ανώτατο όριο χρηματοδοτικής συνεισφοράς του ταμείου συνοχής στις δημόσιες δαπάνες των Κρατών Μελών καθορίζεται σε 85 %. Ο προϋπολογισμός του ταμείου συνοχής για την περίοδο 2014-2020 (τιμές 2014) ανέρχεται σε 75 δισεκατομμύρια EUR περίπου.

Περισσότερες πληροφορίες