Γλωσσάριο

 Πρόσθετα εργαλεία

 

ESPON (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Παρακολούθησης για την εδαφική ανάπτυξη και συνοχή) INTERACT
INTERREG EUROPE NUTS
URBACT - Πρόγραμμα δικτύου για την αστική ανάπτυξη Άκρως απόκεντρες περιοχές
Έκθεση για τη συνοχή Ίσες ευκαιρίες
Ανάκτηση κονδυλίων Αναλογικότητα
Αξιολόγηση Απάτη
Απασχόληση Αποδέσμευση
Αρχή πιστοποίησης Βιώσιμη ανάπτυξη
Βραβεία RegioStars Δημοσιονομικές διορθώσεις
Διακρατική συνεργασία Διαπεριφερειακή συνεργασία
Διαχειριστική αρχή Διευρωπαϊκά Δίκτυα (ΔΕΔ)
Διεύρυνση Εδαφική συνοχή
Ειδική Ομάδα για τη Βόρεια Ιρλανδία Ελεγκτική αρχή
Ενταξιακές διαπραγματεύσεις Επικουρικότητα
Επιλεξιμότητα δαπανών Επιτροπή παρακολούθησης
Επιτροπή συντονισμού των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων Επιτροπή των Περιφερειών
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Εταιρική σχέση
Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) Ευρωπαϊκή στρατηγική απασχόλησης (ΕΣΑ)
Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) Ευρωπαϊκό γεωργικό ταμείο αγροτικής ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Γειτονίας (ΕΜΓ)
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» Καινοτομία
Κανονισμοί Κοινή διαχείριση
Κρατικές ενισχύσεις Λογιστικοί και λοιποί έλεγχοι
Μεταφορές Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (ΜΠΒ)
Ν+2 Οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες (ExAC)
Οικονομική και κοινωνική συνοχή Ορεινές περιοχές
Παρακολούθηση Περιβάλλον
Περιφέρειες για την οικονομική αλλαγή Πλαίσιο επιδόσεων
Πληροφόρηση και δημοσιοποίηση Πληρωμές
Πολιτική συνοχής Ποσοστό συγχρηματοδότησης
Προγραμματισμός Προσθετικότητα
Προϋπολογισμός Πρόγραμμα της ΕΕ για την ειρήνη και τη συμφιλίωση 2014 - 2020 (PEACE)
Στόχος περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης Συμβάσεις εταιρικής σχέσης (ΣΕΣ)
Συνολικές επιχορηγήσεις Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ
Ταμείο συνοχής Τεχνική βοήθεια
Χρηματοοικονομικά εργαλεία