Δίκτυα μεταφορών και ενέργειας

Οι επενδύσεις στις υπηρεσίες και τις υποδομές μεταφορών αποφέρουν άμεσα οφέλη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η έξυπνη κινητικότητα, οι πολυτροπικές μεταφορές, οι καθαρές μεταφορές και η αστική κινητικότητα αποτελούν ιδιαίτερες προτεραιότητες για την πολιτική συνοχής κατά την χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020. Η πολιτική συνοχής στηρίζει επίσης επενδύσεις σε υποδομές για έξυπνη διανομή ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης και μετάδοσης (ιδιαίτερα σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες).

Βιώσιμες μεταφορές και κινητικότητα

Η προώθηση βιώσιμων μεταφορών και η άρση προβλημάτων σε βασικές υποδομές μεταφορών, είναι ένας από τους έντεκα θεματικούς στόχους της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020.  Υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής για την παροχή ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης έργων που συνδέονται με τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες, στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7:

  • Στήριξη ενός πολυτροπικού ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών μέσω επενδύσεων στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).
  • Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω δευτερευουσών και τριτευουσών συνδέσεων κόμβων με τις υποδομές του ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβάνοντας πολυτροπικούς κόμβους (μόνο το ΕΤΠΑ).
  • Ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων μεταφορών φιλικών προς το περιβάλλον (συμπεριλαμβάνοντας χαμηλά επίπεδα θορύβου) και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, συμπεριλαμβάνοντας τις εσωτερικές πλωτές οδούς και τις θαλάσσιες μεταφορές, τους λιμένες, τις πολυτροπικές συνδέσεις και τις υποδομές των αερολιμένων, ώστε να προωθηθεί η βιώσιμη περιφερειακή και τοπική κινητικότητα.
  • Ανάπτυξη και αποκατάσταση ολοκληρωμένων, υψηλής ποιότητας και διαλειτουργικών σιδηροδρομικών συστημάτων, καθώς και η προώθηση μέτρων για τη μείωση της ηχορρύπανσης.

Είναι επίσης εφικτό να ληφθεί ευρωπαϊκή στήριξη για επενδύσεις στις μεταφορές με χαμηλές εκπομπές άνθρακα στο πλαίσιο του θεματικού στόχου που επικεντρώνεται στη στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα σε όλους τους τομείς, ιδιαίτερα για την προώθηση της βιώσιμης πολυτροπικής αστικής κινητικότητας (θεματικός στόχος 4).

Με σκοπό τη διασφάλιση ότι αυτές οι επενδύσεις θα επιτύχουν τον μέγιστο αντίκτυπο, τίθεται ιδιαίτερη έμφαση κατά την περίοδο 2014-2020 στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα υγιές στρατηγικό περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τα Κράτη Μέλη για ένα «ολοκληρωμένο σχέδιο μεταφορών», το οποίο θα καταδεικνύει πώς θα συμβάλουν τα έργα στην ανάπτυξη του ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου μεταφορών, καθώς και του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών). 

Υποδομές ενέργειας και διασυνδέσεις

Οι επενδύσεις σε υποδομές για έξυπνη διανομή ενέργειας, συστήματα αποθήκευσης και μετάδοσης καλύπτονται επίσης στο πλαίσιο των θεματικών στόχων για την πολιτική συνοχής το 2014-2020. Υπάρχει διαθέσιμη υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την παροχή ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης έργων, κυρίως σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειας, που συνδέονται με τις ακόλουθες επενδυτικές προτεραιότητες, στο πλαίσιο του θεματικού στόχου 7:

  • βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής ενέργειας, αποθήκευσης και μετάδοσης, καθώς και μέσω της ενσωμάτωσης της κατανεμημένης παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Οι επενδύσεις μπορούν να καλύπτουν τόσο έργα ηλεκτρισμού, όσο και φυσικού αερίου και πρέπει να συμβάλουν στην ανάπτυξη έξυπνων συστημάτων και να είναι συμπληρωματικές σε επενδύσεις που στηρίζουν τη μετάβαση προς μια οικονομία μειωμένης χρήσης άνθρακα. Ως προϋπόθεση για τη στήριξη, χρειάζεται τα Κράτη Μέλη να έχουν θέσει σε εφαρμογή ολοκληρωμένα σχέδια περιγράφοντας τις εθνικές προτεραιότητες των ενεργειακών υποδομών, σε ευθυγράμμιση με τη νομοθεσία της τρίτης δέσμης μέτρων για την εσωτερική αγορά ενέργειας, συνεκτικά με το δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης δικτύων ολόκληρης της Ένωσης, καθώς και να περιέχουν ρεαλιστική και ώριμη σειρά υλοποίησης για τα έργα για τα οποία προβλέπεται η στήριξη από το ΕΤΠΑ.

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να ληφθεί στήριξη για επενδύσεις σε έξυπνα συστήματα διανομής ηλεκτρισμού, καθώς και για τη διανομή (και παραγωγή) ανανεώσιμης ενέργειας, στα πλαίσια του θεματικού στόχου 4 (οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα).


Για τις δύο προαναφερόμενες επενδύσεις σε μεταφορές και ενέργεια, η στήριξη της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να σχεδιαστεί σε στενή συνεργασία με στήριξη από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) για να εξασφαλιστεί η συμπληρωματικότητα και οι βέλτιστες διασυνδέσεις των διαφορετικών τύπων υποδομών σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, μακροπεριφερειακό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Αναμένεται ότι ο κύριος όγκος των επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα θα καλυφθεί από πηγές ιδιωτικής χρηματοδότησης, με συμπλήρωση από δημόσιες πηγές στην περίπτωση χρηματοδοτικού κενού. Η δημόσια χρηματοδότηση δεν πρέπει να αντικαθιστά, αλλά να συμπληρώνει και να μοχλεύει την ιδιωτική επένδυση, σύμφωνα με τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις.Thematic Objective 7: Transport and energy networks by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020