Τουρισμός

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στηρίζει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα καθώς και την ποιότητα του τουρισμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ο τουρισμός βέβαια, συνδέεται στενά με τη χρήση και ανάπτυξη των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και με την ελκυστικότητα των πόλεων και περιφερειών ως τόποι διαβίωσης, εργασίας και επίσκεψης. Και φυσικά συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που θα αποκτήσουν και απολαύσουν οι επισκέπτες.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στηρίζει την ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα καθώς και την ποιότητα του τουρισμού σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Ο τουρισμός βέβαια, συνδέεται στενά με τη χρήση και ανάπτυξη των φυσικών, ιστορικών και πολιτιστικών πόρων, καθώς και με την ελκυστικότητα των πόλεων και περιφερειών ως τόποι διαβίωσης, εργασίας και επίσκεψης. Και φυσικά συνδέεται επίσης με την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών που θα αποκτήσουν και απολαύσουν οι επισκέπτες.

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Ο τουρισμός δεν έχει συμπεριληφθεί ως θεματικός στόχος στους κανονισμούς των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ), καθώς συνιστά μέσο ή τομέα, παρά ένα στόχο. Ωστόσο οι κανονισμοί προβλέπουν πολλές δυνατότητες για έξυπνες τουριστικές επενδύσεις.

Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει θεματικές κατευθυντήριες γραμμές για τις τουριστικές επενδύσεις. Συνιστά:

  • να ευθυγραμμίζονται με ένα ή αρκετούς θεματικούς στόχους και επενδυτικές προτεραιότητες.
  • να είναι συνεκτικές με την ανάλυση SWOT των σχετικών εθνικών/περιφερειακών/διακρατικών ΕΠ
  • να επικεντρωθούν στην καλύτερη ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών και τουριστικών πόρων,
  • να προωθούν την καινοτομία και διαφοροποίηση του προϊόντος, της διαδικασίας και της υπηρεσίας, καθώς και την εξειδίκευση για τις ειδικές αγορές, ώστε να απαλλαγούν από την εξάρτηση στην χαμηλή προστιθέμενη αξία, την προσωρινή απασχόληση και να εξασφαλίσουν οικονομική δραστηριότητα και θέσεις εργασίας εκτός τουριστικής περιόδου.
  • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην τριπλή αναβάθμιση της επάρκειας για αριστεία, της καινοτομίας και διεθνοποίησης των ΜΜΕ και των συνεργατικών σχηματισμών, των (δια-) συνεργατικών δραστηριοτήτων των σχηματισμών, μεταξύ άλλων μέσω της ενίσχυσης εσωτερικών και εξωτερικών συνδέσμων.
  • Καθώς ένα από τα ειδικά πλεονεκτήματα του τουριστικού τομέα είναι το γεγονός ότι τα εμπόδια εισόδου στην αγορά είναι ιδιαίτερα χαμηλά, πρέπει να γίνει επικέντρωση της στήριξης στην επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία νέων εταιρειών.

Ο τουρισμός θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην προγραμματισμένη επένδυση του ΕΤΠΑ, καθώς και οι σχετικές επενδύσεις για τη διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς (δείτε το γράφημα), με περίπου 8 δισεκατομμύρια EUR προγραμματισμένης χρηματοδότησης του ΕΤΠΑ.

Η βάση δεδομένων eye@RIS3, που τεκμηριώνει το αναδυόμενο τοπίο της περιφερειακής έξυπνης εξειδίκευσης στην Ευρώπη (βρίσκεται στην πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης) δείχνει ότι πολλές περιφέρειες, στις στρατηγικές τους για έξυπνη εξειδίκευση, δίνουν προτεραιότητα στην καινοτομία των υπηρεσιών και στην καινοτομία των επιχειρηματικών μοντέλων στον τουρισμό, καθώς και ότι θα κατανείμουν σημαντικό μέρος των κονδυλίων προς αυτό το στόχο.

Για παράδειγμα, θα επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους στην ανάπτυξη ανταγωνιστικών εξειδικευμένων αγορών και τη δημιουργία «σήματος ποιότητας», όπως τον τουρισμό για την τρίτη ηλικία (αργυρή οικονομία) ή τον οικοτουρισμό, αναβαθμίζοντας τις αλυσίδες τουριστικής αξίας και στοχεύοντας υψηλότερα τμήματα της αγοράς, και διαφοροποιώντας τις τουριστικές τους δραστηριότητες για να είναι λιγότερο εξαρτώμενοι από τον εποχιακό τουρισμό.

Αυτές οι περιφέρειες διαθέτουν ολοκληρωμένες στρατηγικές, όχι μόνο για να κινηθούν προς υψηλότερη προστιθέμενη αξία με την επένδυση στην τουριστική καινοτομία, αλλά επίσης μέσω της κινητοποίησης περισσότερων δευτερογενών επιπτώσεων σε άλλους τομείς, όπως είναι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργικότητας, η αγροδιατροφή, οι κατασκευές, κ.λπ.