Κοινωνική ένταξη

Η πολιτική συνοχής στηρίζει την κοινωνική ένταξη για τα άτομα με αναπηρίες, τους νεότερους και τους πιο ηλικιωμένους εργαζόμενους, τους εργαζόμενους χαμηλών δεξιοτήτων, τους μετανάστες και τις εθνοτικές μειονότητες, όπως είναι οι Ρομά, τα άτομα που κατοικούν σε υποβαθμισμένες περιοχές και τις γυναίκες στην αγορά εργασίας. Στηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία έχει στόχο να απαλλάξει τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους από τον κίνδυνο της φτώχειας.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η κοινωνική ένταξη είναι μια από τις έντεκα προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020 («θεματικός στόχος 9»).

Η δέσμη κοινωνικών επενδύσεων, που υιοθετήθηκε το 2013, περιλαμβάνει τις γενικές γραμμές των μεταρρυθμίσεων που απαιτούνται στα Κράτη Μέλη, για να εξασφαλίσουν πιο επαρκείς και βιώσιμες κοινωνικές πολιτικές, μέσω της επένδυσης στις δεξιότητες και γνώσεις των ανθρώπων. Παρέχει επίσης ορισμένα βασικά μηνύματα, που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών πολιτικών και την προσαρμογή τους στις νέες προκλήσεις, μέσω των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).

 

Thematic Objective 9: Social inclusion by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020