Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ζωτικές για την οικονομία της ΕΕ, καθώς αντιστοιχούν σε περισσότερο από 99 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και στα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ είναι ένας από τους 11 θεματικούς στόχους για την Πολιτική Συνοχής την περίοδο 2014-2020, αλλά οι ΜΜΕ υποστηρίζονται επίσης στο πλαίσιο άλλων θεματικών στόχων, ιδίως στην έρευνα και στην καινοτομία, στην οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Με πάνω από 65 δισεκατομμύρια € ή περίπου το 20% της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) που χρησιμοποιούνται ρητά για τις ΜΜΕ, το ΕΤΠΑ αποτελεί μία από τις κύριες πηγές υποστήριξης για τη νέα στρατηγική για τις ΜΜΕ για «μια οικονομία που εξυπηρετεί τους πολίτες». Η αυξημένη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων που οδήγησε στην επένδυση επιπλέον ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών κονδυλίων κατά τη χρηματοδοτική περίοδο 2014-2020 επίσης ωφέλησε τις ΜΜΕ.

Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ:

 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις μέσω επιχορηγήσεων, δανείων, εγγυήσεων δανείων, κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου κ.λπ.
 • Να επωφεληθούν από στοχευμένη επιχειρηματική υποστήριξη, π.χ. επιχειρησιακή τεχνογνωσία και συμβούλευση, πληροφορίες και ευκαιρίες δικτύωσης, διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.
 • Να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις παγκόσμιες αγορές και στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.
 • Να εκμεταλλευτούν νέες πηγές ανάπτυξης όπως την πράσινη οικονομία, το βιώσιμο τουρισμό, τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνοντας την «οικονομία της τρίτης ηλικίας» και τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.
 • Να επενδύσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σε οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσανατολισμένων στην πράξη.
 • Να σφυρηλατήσουν δεσμούς με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για την προώθηση της καινοτομίας.
 • Ίδρυση και επέκταση νεοφυών επιχειρήσεων

Νέοι απλοποιημένοι και κοινοί κανόνες και μέτρα καθιστούν ευκολότερη την πρόσβαση των ΜΜΕ στα ταμεία της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2014-2020. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 • η ηλεκτρονική αναφορά για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν τα ταμεία
 • σαφέστεροι κανόνες επιλεξιμότητας
 • πιο στοχευμένοι και αραιότεροι έλεγχοι για μικρά εγχειρήματα
 • ευρύτερο αντικείμενο και απλοποίηση της δημιουργίας και πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά εργαλεία

Διαβάστε την εκ των υστέρων αξιολόγηση της στήριξης του ΕΤΠΑ την περίοδο 2007-2013 για ΜΜΕ

Οι αυξημένες επενδύσεις σε ΜΜΕ το 2014-2020 θα ενισχύσουν τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013:

 • Περισσότερες από 95.000 νέες επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη
 • Περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε ΜΜΕ

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020