Ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις είναι ζωτικές για την οικονομία της ΕΕ, καθώς αντιστοιχούν σε περισσότερο από 99 % των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και στα δύο τρίτα των θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα. Τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία θα διαθέσουν περισσότερα από 450 δισεκατομμύρια EUR στα Κράτη Μέλη στην περίοδο 2014-2020 για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που ενισχύουν τις θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ είναι ένας από τους 11 θεματικούς στόχους της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020. Πρόσθετες επενδύσεις σε ΜΜΕ θα πραγματοποιηθούν επίσης στα πλαίσια άλλων θεματικών στόχων, ειδικά στην έρευνα και καινοτομία, την οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών. 57 δισεκατομμύρια EUR ή περίπου το 20 % της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) θα διατεθεί αποκλειστικά στις ΜΜΕ. Η αυξημένη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων που κινητοποιούν πρόσθετη ευρωπαϊκή, εθνική και περιφερειακή χρηματοδότηση κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 αναμένεται επίσης να ωφελήσει τις ΜΜΕ.

Αυτές οι επενδύσεις θα βοηθήσουν τις ΜΜΕ:

 • Να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις μέσω επιχορηγήσεων, δανείων, εγγυήσεων δανείων, κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου κ.λπ.
 • Να επωφεληθούν από στοχευμένη επιχειρηματική υποστήριξη, π.χ. επιχειρησιακή τεχνογνωσία και συμβούλευση, πληροφορίες και ευκαιρίες δικτύωσης, διασυνοριακές εταιρικές σχέσεις.
 • Να βελτιώσουν την πρόσβασή τους στις παγκόσμιες αγορές και στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.
 • Να εκμεταλλευτούν νέες πηγές ανάπτυξης όπως την πράσινη οικονομία, το βιώσιμο τουρισμό, τις υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβάνοντας την «οικονομία της τρίτης ηλικίας» και τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.
 • Να επενδύσουν στο ανθρώπινο κεφάλαιο και σε οργανισμούς που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση προσανατολισμένων στην πράξη.
 • Να σφυρηλατήσουν δεσμούς με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για την προώθηση της καινοτομίας.

Νέοι απλοποιημένοι και κοινοί κανόνες και μέτρα καθιστούν ευκολότερη την πρόσβαση των ΜΜΕ στα ταμεία της πολιτικής συνοχής την περίοδο 2014-2020. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 • η ηλεκτρονική αναφορά για τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν τα ταμεία
 • σαφέστεροι κανόνες επιλεξιμότητας
 • πιο στοχευμένοι και αραιότεροι έλεγχοι για μικρά εγχειρήματα
 • ευρύτερο αντικείμενο και απλοποίηση της δημιουργίας και πρόσβασης σε χρηματοοικονομικά εργαλεία

Οι αυξημένες επενδύσεις σε ΜΜΕ το 2014-2020 θα ενισχύσουν τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013:

 • Περισσότερες από 95.000 νέες επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη
 • Περισσότερες από 300.000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε ΜΜΕ

 

Thematic Objective: 3 SME competitiveness by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020