Αγροτική ανάπτυξη

Οι κατ’ εξοχήν αγροτικές περιοχές καλύπτουν τη μισή Ευρώπη και αντιπροσωπεύουν περίπου το 20 % του πληθυσμού. Ωστόσο, οι περισσότερες αγροτικές περιοχές είναι επίσης εκείνες που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις λιγότερο ευνοημένες περιοχές της ΕΕ, με κατά κεφαλή ΑΕγχΠ σημαντικά χαμηλότερο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Με σκοπό να συμβάλει στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και στην άνοδο της απασχόλησης και του βιοτικού επιπέδου, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει καθορίσει τρεις πρωταρχικούς στόχους: τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία, την επίτευξη της βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων και της κλιματικής αλλαγής και την ισορροπημένη εδαφική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών. Η πολιτική συνοχής της ΕΕ μοιράζεται αυτούς τους στόχους. Επομένως, το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), συνεργάζονται για να συμπληρώσουν το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).