Έρευνα και καινοτομία

Η βιώσιμη ανάπτυξη σχετίζεται ολοένα με την επάρκεια των περιφερειακών οικονομιών να καινοτομούν και να μετασχηματίζονται, προσαρμοζόμενες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για τη δημιουργία οικοσυστημάτων τα οποία ενθαρρύνουν την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) και την επιχειρηματικότητα, καθώς τονίζεται από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και την κορυφαία πρωτοβουλία της «Ένωση Καινοτομίας».

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Επομένως, η προώθηση της καινοτομίας είναι κεντρικό χαρακτηριστικό των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής για το 2007-2013, όπου περίπου €86,4 δις ή σχεδόν 25 % της συνολικής χρηματοδότησης προορίζονται για την ευρύτερη έννοια της καινοτομίας. Αυτή η δέσμευση ενισχύεται περαιτέρω κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, όπου το 30 % των συνολικών χρηματοδοτήσεων θα κατανεμηθούν για την καινοτομία στην ευρύτερη έννοια. Στο μέλλον, οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης θα κινητοποιήσουν επίσης το δυναμικό για την καινοτομία όλων των περιφερειών της ΕΕ.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020