Έρευνα και καινοτομία

Η βιώσιμη ανάπτυξη σχετίζεται ολοένα με την επάρκεια των περιφερειακών οικονομιών να καινοτομούν και να μετασχηματίζονται, προσαρμοζόμενες σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον. Αυτό συνεπάγεται ότι χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια για τη δημιουργία των οικοσυστημάτων που ευνοούν την καινοτομία, την έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α), καθώς και την επιχειρηματικότητα, όπως υπογραμμίστηκε στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στην εμβληματική της πρωτοβουλία «Ένωση Καινοτομίας». Η καινοτομία διαδραματίζει, ως αποτέλεσμα, κεντρικό ρόλο για ένα φάσμα προτεραιοτήτων της Επιτροπής, ιδίως για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, για μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων, καθώς και για να καταστεί η Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η προώθηση της καινοτομίας βρίσκεται στο επίκεντρο των προγραμμάτων της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, όπου περίπου 65 δισεκατομμύρια € διατίθενται στην καινοτομία και στην έρευνα. Περίπου το 30 % των συνολικών κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής επενδύεται στην καινοτομία με την ευρύτερη έννοια. Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης τονώνουν τις δυνατότητες καινοτομίας όλων των περιφερειών της ΕΕ.

 

Thematic Objective 1: Research and innovation by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020