Οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα

Η πολιτική συνοχής παίζει σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της μετάβασης της ΕΕ προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα, σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική Ενεργειακή ένωση.

Για την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, οι κανόνες του Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ζητούσαν από τα Κράτη Μέλη για πρώτη φορά να διοχετεύσουν ένα υποχρεωτικό ελάχιστο ποσοστό της διαθέσιμης χρηματοδότησης στην οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα:

  • 20 % των εθνικών πόρων ΕΤΠΑ στις περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες
  • 15 % στις περιφέρειες μετάβασης
  • 12 % στις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες

Τα Κράτη Μέλη υπερέβησαν κατά πολύ αυτό το ελάχιστο ποσοστό και τώρα πλέον 40 δισεκατομμύρια EUR από το ΕΤΠΑ και το ταμείο συνοχής προγραμματίζονται να επενδυθούν στην οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα κατά την περίοδο 2014-2020 (το διπλάσιο του ποσού που είχε δαπανηθεί σε αυτή την περιοχή κατά την προηγούμενη περίοδο χρηματοδότησης).

Αυτό θα βοηθήσει τα Κράτη Μέλη, τις περιφέρειες, την τοπική αυτοδιοίκηση και τις πόλεις να υλοποιήσουν τις άκρως αναγκαίες επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έξυπνα δίκτυα διανομής ή βιώσιμες αστικές μεταφορές, καθώς και σε έρευνα και καινοτομία σε αυτούς τους τομείς. Αυτές οι επενδύσεις θα συμβάλουν στη μείωση των δαπανηρών εισαγωγών ενέργειας, τη διαφοροποίηση των ενεργειακών μας πηγών, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, τη μείωση των εκπομπών αερίων, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι επίσης δυνατή η παροχή στήριξης για επενδύσεις σε βιώσιμες μεταφορές και κινητικότητα καθώς και σε έξυπνα συστήματα διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας βάσει του θεματικού στόχου 7.Thematic Objective 4 Low carbon economy by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020