Τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι ζωτικής σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στη σημερινή συνεχώς αυξανόμενη ψηφιακή παγκόσμια οικονομία.Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) διαθέτει περισσότερα από 20 δισεκατομμύρια ευρώ για επενδύσεις σε ΤΠΕ κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020. Οι επενδύσεις αυτές είναι καθοριστικές για να επιτευχθεί ο στόχος της Επιτροπής να ετοιμαστεί η Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή.

Η βελτίωση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των ΤΠΕ είναι ένας από τους 11 θεματικούς στόχους της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020. Το ΕΤΠΑ θα δώσει προτεραιότητα:

  • Στην επέκταση των ευρυζωνικών συνδέσεων καιστην ανάπτυξη δικτύων υψηλών ταχυτήτων
  • Στην ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλ-εμπορίου
  • Στην ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλε-διακυβέρνηση, ηλε-μάθηση, ηλ-ένταξη, ηλε-πολιτισμό και ηλ-υγεία

Τα μέτρα ΤΠΕ μπορούν επίσης να λάβουν στήριξη στα πλαίσια άλλων θεματικών στόχων και συμπεριλαμβάνονται επίσης σε πολλές στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης. Η μετάβαση από μια κλασσική προσέγγιση του τομέα ΤΠΕ σε ένα εκτεταμένο τοπικό/περιφερειακό/εθνικό «ψηφιακό θεματολόγιο» στα πλαίσια της Στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης επιτρέπει στις περιφέρειες να προσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους σε επενδύσεις ΤΠΕ που αρμόζουν για την περιοχή τους.

Τα Ευρωπαϊκά διαθρωτικά και επενδυτικά ταμεία δεν πρέπει να θεωρούνται μόνο ως μέσο οικονομικής στήριξης, αλλά και ως εργαλείο πολιτικής που στηρίζει τις δημόσιες αρχές στον προσδιορισμό της στρατηγικής τους και στο σχεδιασμό της διοικητικής και επενδυτικής τους προσπάθειας. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι επενδύσεις της ΕΕ θα επιτύχουν τον μέγιστο αντίκτυπο, τα Κράτη Μέλη και οι περιφέρειες που επιθυμούν να κάνουν χρήση της χρηματοδότησης για έργα που σχετίζονται με ΤΠΕ απαιτείται να θεσπίσουν ένα στρατηγικό πλαίσιο πολιτικής για ψηφιακή ανάπτυξη και ένα σχέδιο δικτύων νέας γενιάς.

Τα Ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν στρατηγικά για την ενθάρρυνση της μεταφοράς των νομοθετικών πρωτοβουλιών της Ψηφιακής ενιαίας αγοράς (DSM- Digital Single Market), την ανάπτυξη διοικητικής επάρκειας για την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της νομοθεσίας και τη μόχλευση της εθνικής δημόσιας και ιδιωτικής χρηματοδότησης για την ενίσχυση και επίσπευση του θετικού αντίκτυπου της DSM σε όλες της περιφέρειες της ΕΕ.

Οι αυξημένες επενδύσεις ΤΠΕ το 2014-2020 θα ενισχύσουν τα επιτεύγματα που πραγματοποιήθηκαν κατά την χρηματοδοτική περίοδο 2007-2013:

  • Πάνω από 5 εκατομμύρια επιπλέον άτομα συνδέθηκαν στο ευρυζωνικό δίκτυο.
  • Περισσότερα από 20.700 έργα ΤΠΕ έλαβαν στήριξη από το ΕΤΠΑ.
Thematic Objective 2: Information and communication technologies by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020