Υγεία

H πολιτική συνοχής της ΕΕ επενδύει στην υγεία, ένα βασικό στοιχείο περιφερειακής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας, προκειμένου να μειωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Η επένδυση επιλαμβάνεται πολλών διαφορετικών τομέων όπως είναι η δημογραφική γήρανση της Ευρώπης, οι υποδομές της υγειονομικής περίθαλψης και τα βιώσιμα συστήματα, η ηλ-υγεία, η υγειονομική κάλυψη και τα προγράμματα που προωθούν την υγεία.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Ο τομέας της υγείας είναι επιλέξιμος για να λάβει στήριξη στα πλαίσια αρκετών από τις έντεκα προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020, συμπεριλαμβανομένων των θεματικών στόχων 2 - ΤΠΕ, 3 - ΜΜΕ, 8 - Απασχόληση, 9 – Κοινωνική ένταξη και 11 – Θεσμική επάρκεια.

Οι επενδύσεις των ΕΔΕΤ στην υγεία συνδέονται στενά με το πλαίσιο πολιτικής για την υγεία, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των αναγκών και της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας.