Διεύρυνση της ΕΕ

Ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) στοχεύει στην ενίσχυση χωρών εκτός ΕΕ που επιθυμούν να προσχωρήσουν στην Ένωση προκειμένου να προβούν στις αναγκαίες οικονομικές και κοινωνικές προσαρμογές. Πρόσβαση στον μηχανισμό αυτό, ο οποίος αποτελεί ένα σημαντικό μέσο άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, έχουν ορισμένες βαλκανικές χώρες και η Τουρκία.

Ειδικότερα, το ΜΠΒ βοηθά τις υποψήφιες χώρες και τις δυνάμει υποψήφιες για ένταξη χώρες σε θέματα θεσμικής ενίσχυσης, ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών και οικονομικής και διοικητικής μεταρρύθμισης.

Παρόλο που το ΜΠΒ είναι ένα μέσο εξωτερικής πολιτικής, θεωρείται παράλληλα κι ως ειδικό σκέλος της περιφερειακής πολιτικής καθώς απευθύνεται σε δυνητικά κράτη μέλη της ΕΕ.