Απασχόληση και αγορά εργασίας

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ επενδύει στην απασχόληση και στην μακροπρόθεσμη ανάπτυξη στην Ευρώπη. Στηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία έχει στόχο να δει το 75 % των ατόμων, ηλικίας 20-64 ετών, στην απασχόληση μέχρι το 2020.

Η απασχόληση και η κινητικότητα των εργαζομένων είναι μια από τις έντεκα προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020 ((«θεματικός στόχος 8»).

Θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις στην πολιτική για την ενεργοποίηση της αγοράς εργασίας, στην αυτοαπασχόληση, στους θεσμούς της αγοράς εργασίας, στην ενεργή και υγιή γήρανση, στην απασχόληση των νέων και σε άλλα μέτρα που αποσκοπούν στην τόνωση της απασχόλησης και στην κινητικότητα των εργαζομένων.Thematic Objective 8: Employment and labour market by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020