Εκπαίδευση και κατάρτιση

Η πολιτική συνοχής της ΕΕ επενδύει στις δεξιότητες και ικανότητες των ανθρώπων, που είναι καθοριστικής σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης. Είναι επίσης ουσιαστική για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής – βοηθώντας όλους τους πολίτες να ωφεληθούν από τις περισσότερες και καλύτερες προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

Η Εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια από τις έντεκα προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020 ("θεματικός στόχος 10").

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στηρίζουν δραστηριότητες οι οποίες βοηθούν σε:

  • εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων σε εκπαιδευτικές υποδομές
  • μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου
  • προώθηση της καλύτερης πρόσβασης σε καλής ποιότητας παιδεία για όλους, από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • ενίσχυση της πρόσβασης στη διά βίου μάθηση
  • ενίσχυση των συστημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης

 

Thematic Objective 10: Education and training by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020