Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και πρόληψη κινδύνων

Οι Ευρωπαϊκές περιφέρειες θα κληθούν ολοένα και περισσότερο να αντιμετωπίσουν τις διάφορες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ενώ το 7 % του πληθυσμού της Ένωσης κατοικεί σε περιοχές πλημμυρικής επικινδυνότητας, περίπου το 9 % κατοικεί σε περιοχές όπου υπάρχει ανομβρία για πάνω από 120 μέρες το χρόνο. Οι συνδυασμένες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής θα εγείρουν σοβαρά ερωτήματα γενικά σε σχέση με την ποιότητα της ζωής για τους πολίτες της ΕΕ, αλλά επίσης θα θέσουν πιο συγκεκριμένες τομεακές προκλήσεις σε μερικές περιφέρειες της ΕΕ, όπως για παράδειγμα στον τουρισμό και τη γεωργία.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η πολιτική συνοχής παίζει ένα σημαντικό ρόλο στη στήριξη των προσπαθειών ώστε η πρόληψη κινδύνων να προσαρμοστεί στις παρούσες και μελλοντικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επίσης στηρίζει μέτρα προσαρμογής με την προώθηση προσεγγίσεων βασισμένων σε οικοσυστήματα, την ανάπτυξη νέων υποδομών ή τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων υποδομών. Επιπλέον, συμβάλλει στην ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε καταστροφές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς και για άλλα είδη κινδύνων.Thematic Objective 5: Climate change and risk prevention by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020