Αποτελεσματική δημόσια διοίκηση

Η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής της ΕΕ επενδύει στην ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και των μεταρρυθμίσεων στα πλαίσια του «θεματικού στόχου 11» (για τον πλήρη κατάλογο των 11 θεματικών στόχων της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, δείτε εδώ) καθώς και στα πλαίσια της τεχνικής βοήθειας για την ενίσχυση της διοικητικής επάρκειας για τη διαχείριση των ταμείων.

Θεματικός στόχος 11

Ο στόχος είναι η δημιουργία θεσμών που είναι σταθεροί και προβλέψιμοι, αλλά επίσης αρκετά ευέλικτοι ώστε να ανταποκρίνονται στις πολλές κοινωνικές προκλήσεις, να είναι ανοιχτοί στο διάλογο με το κοινό, σε θέση να θεσπίζουν νέες λύσεις πολιτικής και να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες. . Η επένδυση στις υποδομές, στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στα συστήματα και εργαλεία του δημόσιου τομέα προσανατολίζεται σε πιο αποτελεσματικές οργανωτικές διαδικασίες, σύγχρονη διοίκηση, δραστήριους και με επαρκή κατάρτιση δημόσιους υπαλλήλους.

Η στήριξη για τις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση μέσω της πολιτικής συνοχής συνδέεται με τις ειδικές κατά χώρα συστάσεις, τα προγράμματα οικονομικής προσαρμογής (όπου ισχύει) και τα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων.

Thematic Objective 11: Efficient public administration by Country for 2014-2020

Breakdown Of The Available Funds By Thematic Objective By MS For 2014-2020

Κύριες δράσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:

Επένδυση στη θεσμική επάρκεια και στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών (σε όλα τα επίπεδα της διακυβέρνησης) με σκοπό τις μεταρρυθμίσεις, τη βελτίωση του ρυθμιστικού περιβάλλοντος και την ορθή διακυβέρνηση:

  • μεταρρυθμίσεις για τη διασφάλιση βελτιωμένης νομοθεσίας, συνέργειες ανάμεσα στις πολιτικές και την αποτελεσματική διαχείριση των δημόσιων πολιτικών και τη διαφάνεια, ακεραιότητα και λογοδοσία στη δημόσια διοίκηση και στη δαπάνη των δημόσιων κονδυλίων,
  • ανάπτυξη και υλοποίηση των στρατηγικών και πολιτικών του ανθρώπινου δυναμικού,
  • βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

Ενίσχυση της επάρκειας των παραγόντων για την υλοποίηση κοινωνικών πολιτικών και πολιτικών απασχόλησης, παιδείας και υγείας, καθώς και τομεακών και εδαφικών συμφώνων για κινητοποίηση υπέρ των μεταρρυθμίσεων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο:

  • ενίσχυση της επάρκειας των παραγόντων, όπως είναι οι κοινωνικοί εταίροι και οι μη-κυβερνητικές οργανώσεις, για να βοηθηθούν στην αποδοτικότερη υλοποίηση της συνεισφοράς τους στις κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές απασχόλησης και εκπαίδευσης,
  • ανάπτυξη τομεακών και εδαφικών συμφώνων στους τομείς της απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης, υγείας και εκπαίδευσης σε όλα τα εδαφικά επίπεδα.

Κύριες δράσεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης:

  • Ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας των δημόσιων διοικήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του ΕΤΠΑ και για τη στήριξη δράσεων σε θεσμική επάρκεια και αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης που στηρίζεται από το ΕΚΤ, συμπεριλαμβάνοντας, όπου είναι απαραίτητο, την παροχή εξοπλισμού και υποδομών για τη στήριξη του εκσυγχρονισμού των δημόσιων υπηρεσιών σε τομείς όπως είναι η απασχόληση, εκπαίδευση, υγεία, κοινωνικές πολιτικές και φορολογία.
  • Η διοικητική επάρκεια που σχετίζεται με την Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία μπορεί επίσης να χρηματοδοτηθεί.

Κύριες δράσεις για το ταμείο συνοχής:

  • Ενίσχυση της θεσμικής επάρκειας και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλοποίηση του ταμείου συνοχής.

Τεχνική Βοήθεια

Επιπλέον των επενδύσεων στην αποτελεσματική δημόσια διοίκηση στα πλαίσια του θεματικού στόχου 11, διατίθεται τεχνική βοήθεια για τις αρχές που διαχειρίζονται και αξιοποιούν τα ΕΔΕΤ για να βοηθηθούν στην άσκηση των καθηκόντων που τους ανατίθενται στα πλαίσια των διαφόρων κανονισμών των Ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων (ΕΔΕΤ).

Η τεχνική βοήθεια στηρίζει επίσης δράσεις που αποσκοπούν στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους, δράσεις για την ενίσχυση της επάρκειας των δικαιούχων για την αξιοποίηση των ΕΔΕΤ καθώς και δράσεις για την ενίσχυση της επάρκειας των σχετικών εταίρων.

Η Επιτροπή έχει ξεκινήσει διάφορες πρωτοβουλίες με στόχο τη στήριξη της υλοποίησης των χρηματοδοτήσεων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ανταλλαγής TAIEX REGIO PEER 2 PEER (διομότιμη ανταλλαγή πληροφοριών σε θέματα τεχνικής βοήθειας) και της διάθεσης καταρτιστικών προγραμμάτων για τους ειδικούς από τα Κράτη Μέλη σχετικά με τους κανόνες και κανονισμούς των ΕΔΕΤ και σεμινάρια σχετικά με τα μέτρα για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς που συνδέονται με τη διαχείριση των ταμείων.

Οι παρεμβάσεις της τεχνικής βοήθειας επικεντρώνονται μόνο στην υλοποίηση των ΕΔΕΤ (για παράδειγμα, με την ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου που είναι απαραίτητο για τη διαχείριση των κονδυλίων, την πρόσληψη συμβούλων για την εκπόνηση μελετών, την προετοιμασία των έργων ή τις δραστηριότητες παρακολούθησης/αξιολόγησης, κατάρτισης, δικτύωσης, κ.λπ.) και επομένως περιορίζεται στην προγραμματική περίοδο. Ο θεματικός στόχος 11 έχει ευρύτερο και πιο μακροπρόθεσμο στόχο. Η επικέντρωση αφορά τη γνήσια μεταρρύθμιση και συστημική αλλαγή για τη βελτίωση της εγγενούς επίδοσης της δημόσιας διοίκησης ανεξάρτητα από τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων.

Σύνδεσμοι