Προγραμματισμός και υλοποίηση

Η περιφερειακή πολιτική αγγίζει όλους τους τομείς της ΕΕ και σε όλα τα επίπεδα - τόσο σε ολόκληρη την ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, μέχρι τις Ευρωπαϊκές περιφέρειες και τις τοπικές κοινότητες. Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την προώθηση και τη στήριξη της συνολικής αρμονικής ανάπτυξης των Κρατών Μελών και των περιφερειών της, είναι μέρος της πολιτικής συνοχής της ΕΕ. Η πολιτική υλοποιείται από τη συνεργασία εθνικών και περιφερειακών φορέων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το πλαίσιο της πολιτικής συνοχής έχει θεσπιστεί για μια περίοδο 7 ετών.

Η υλοποίηση της πολιτικής ακολουθεί τα εξής στάδια:

  • Ο προϋπολογισμός για την πολιτική και οι κανόνες για τη χρήση της αποφασίζονται από κοινού με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βάσει μιας πρότασης της Επιτροπής.
  • Οι αρχές και οι προτεραιότητες της πολιτικής συνοχής διυλίζονται μέσω μιας διαδικασίας διαβούλευσης μεταξύ της Επιτροπής και των χωρών της ΕΕ. Το κάθε Κράτος Μέλος υποβάλλει ένα προσχέδιο Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης, το οποίο επισκοπεί τη στρατηγική της χώρας και προτείνει έναν κατάλογο προγραμμάτων. Επιπλέον, τα Κράτη Μέλη παρουσιάζουν επίσης προσχέδια επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΕΠ) τα οποία καλύπτουν ολόκληρα Κράτη Μέλη και/ή περιφέρειες. Θα υπάρξουν επίσης συνεργατικά προγράμματα που περιλαμβάνουν περισσότερες από μια χώρα.
  • Η Επιτροπή διαπραγματεύεται με τους εθνικούς φορείς για το τελικό περιεχόμενο της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης, καθώς και για κάθε πρόγραμμα. Τα προγράμματα παρουσιάζουν τις προτεραιότητες της χώρας και/ή των περιφερειών ή της συγκεκριμένης συνεργαζόμενης περιοχής. Οι εργαζόμενοι, εργοδότες και φορείς της κοινωνίας των πολιτών μπορούν όλοι να συμμετέχουν στον προγραμματισμό και τη διαχείριση των ΕΠ.
  • Τα προγράμματα υλοποιούνται από τα Κράτη Μέλη και τις περιφέρειές τους. Αυτό σημαίνει την επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση εκατοντάδων χιλιάδων έργων. Αυτή η εργασία οργανώνεται από «διαχειριστικές αρχές» σε κάθε χώρα και/ή περιφέρεια.
  • Η Επιτροπή παραδίδει τα ταμεία (για να επιτρέψει στις χώρες να αρχίσουν να τα δαπανούν στα προγράμματά τους).
  • Η Επιτροπή πληρώνει την πιστοποιημένη δαπάνη σε κάθε χώρα.
  • Η Επιτροπή παρακολουθεί το κάθε πρόγραμμα, μαζί με την ενδιαφερόμενη χώρα.
  • Τόσο η Επιτροπή όσο και οι χώρες μέλη υποβάλλουν αναφορές καθ' όλη τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου.

Περισσότερες πληροφορίες