Προτεραιότητες για το 2014-2020

Τι νέο υπάρχει για την περίοδο 2014-2020;

  • Ενισχυμένη βαρύτητα στα αποτελέσματα: Σαφέστεροι και μετρήσιμοι στόχοι για βελτιωμένο επίπεδο λογοδοσίας.
  • Απλούστευση: Μια δέσμη κανόνων για πέντε ταμεία.
  • Συνθήκες: Θέσπιση συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν από τη διοχέτευση της χρηματοδότησης.
  • Ενισχυμένη αστική διάσταση και αγώνας υπέρ της κοινωνικής ένταξης: θα οριστεί το κατώτατο ποσό του ΕΤΠΑ που θα διατεθεί για ολοκληρωμένα έργα στις πόλεις, και του ΕΚΤ για τη στήριξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.
  • Σύνδεσμος με την οικονομική μεταρρύθμιση: η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη χρηματοδότηση ενός Κράτους Μέλους το οποίο δεν συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανόνες της ΕΕ.

Ποιες είναι οι προτεραιότητες;

Η πολιτική συνοχής έχει θεσπίσει 11 θεματικούς στόχους που στηρίζουν την ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020.

  • Η επένδυση του ΕΤΠΑ θα στηρίξει και τους 11 στόχους, αλλά οι στόχοι 1-4 αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για επένδυση. 
  • Οι κύριες προτεραιότητες του ΕΚΤ είναι οι στόχοι 8-11, μολονότι το ταμείο στηρίζει επίσης και τους στόχους 1-4.
  • Το ταμείο συνοχής στηρίζει τους στόχους 4-7 και 11. 

1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

2. Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), και χρήση και ποιότητα αυτών

3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

4. Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα

5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων

7. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των υποδομών δικτύων

8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, και στήριξη της κινητικότητας των

9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των διακρίσεων

10. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση

11. Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης