Αρχές

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Η πολιτική συνοχής βασίζεται σε τέσσερις κύριες αρχές:

Επικέντρωση

Η αρχή αυτή έχει τρεις πτυχές:

Προγραμματισμός

Η πολιτική συνοχής δεν χρηματοδοτεί μεμονωμένα έργα, αλλά πολυετή εθνικά προγράμματα που συνάδουν με τους στόχους και τις προτεραιότητες της ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό, βλ στάδια της περιφερειακής πολιτικής, βήμα προς βήμα.

Εταιρική σχέση

Κάθε πρόγραμμα καταρτίζεται μέσω μιας συλλογικής διαδικασίας, στην οποία συμμετέχουν αρμόδιες αρχές σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, κοινωνικοί εταίροι και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Η εταιρική αυτή σχέση εφαρμόζεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας προγραμματισμού, από τον σχεδιασμό, τη διαχείριση και την υλοποίηση έως την παρακολούθηση και την αξιολόγηση.

Μέσω της προσέγγισης αυτής εξασφαλίζεται η προσαρμογή της κάθε δράσης στις τοπικές και περιφερειακές ανάγκες και προτεραιότητες.

Προσθετικότητα

Η χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία δεν μπορεί να υποκαταστήσει τις εθνικές δαπάνες των κρατών μελών.

Η Επιτροπή αποφασίζει από κοινού με κάθε χώρα το ύψος της επιλέξιμης δημόσιας (ή ισοδύναμης) δαπάνης που θα διατεθεί κατά την περίοδο προγραμματισμού, και ελέγχει τη συμμόρφωση στο μέσο (2018) και στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού (2022).

Στόχος είναι ο καθορισμός ρεαλιστικών αλλά και φιλόδοξων στόχων για τις δημόσιες διαρθρωτικές δαπάνες, ώστε να διασφαλίζεται η προσθετική αξία της συνεισφοράς των διαρθρωτικών ταμείων. Κατά γενικό κανόνα, οι μέσες ετήσιες δαπάνες σε πραγματικούς όρους δεν πρέπει να είναι μικρότερες από εκείνες της προηγούμενης περιόδου προγραμματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες