Καλύπτεται η περιφέρειά μου;

Η πολιτική συνοχής καλύπτει κάθε περιφέρεια της ΕΕ. Ωστόσο, τα περισσότερα κονδύλια διατίθενται εκεί που χρειάζονται περισσότερο, δηλαδή σε περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ κατώτερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ.

 Πρόσθετα εργαλεία

 

Πώς ορίζονται οι περιφέρειες; Η πολιτική συνοχής χρησιμοποιεί το σύστημα NUTS της ΕΕ, το οποίο διαιρεί κάθε χώρα σε τρία επίπεδα εδαφικών στατιστικών μονάδων (περιφέρειες NUTS), ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού. Η ΕΕ χωρίζεται επί του παρόντος σε 276 περιφέρειες «επιπέδου 2», που καλύπτονται στο σύνολό τους από την πολιτική συνοχής.

Πληθυσμιακά κριτήρια για τα επίπεδα NUTS:

Επίπεδο Κατώτατο Ανώτατο
Επίπεδο NUTS 1 3 εκατομμύρια 7 εκατομμύρια.
Επίπεδο NUTS 2 800 000 3 εκατομμύρια
Επίπεδο NUTS 3 150 000 800 000

Συνοχή επιλεξιμότητας Πολιτική 2014-2020

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex - Επιλέξιμες περιοχές


Eligibility 2014-2020

Χάρτης: Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 επιλεξιμότητας pdf


Eligibility 2014-2020

Χάρτης: Συνοχή επιλεξιμότητας Πολιτική 2014-2020 pdf