Καλύπτεται η περιφέρειά μου;

Η πολιτική συνοχής καλύπτει κάθε περιφέρεια της ΕΕ. Ωστόσο, τα περισσότερα κονδύλια διατίθενται εκεί που χρειάζονται περισσότερο, δηλαδή σε περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ κατώτερο από το 75% του μέσου όρου της ΕΕ.

Πώς ορίζονται οι περιφέρειες; Η πολιτική συνοχής χρησιμοποιεί το σύστημα NUTS της ΕΕ, το οποίο διαιρεί κάθε χώρα σε τρία επίπεδα εδαφικών στατιστικών μονάδων (περιφέρειες NUTS), ανάλογα με το μέγεθος του πληθυσμού.

Πληθυσμιακά κριτήρια για τα επίπεδα NUTS:

Επίπεδο Κατώτατο Ανώτατο
Επίπεδο NUTS 1 3 εκατομμύρια 7 εκατομμύρια.
Επίπεδο NUTS 2 800 000 3 εκατομμύρια
Επίπεδο NUTS 3 150 000 800 000

Συνοχή επιλεξιμότητας Πολιτική 2014-2020

Πλήρες κείμενο του κανονισμού στο Eur-Lex - Επιλέξιμες περιοχές


Eligibility 2014-2020

Χάρτης: Διαρθρωτικά Ταμεία 2014-2020 επιλεξιμότητας pdf


Eligibility 2014-2020

Χάρτης: Συνοχή επιλεξιμότητας Πολιτική 2014-2020 pdf