Βελτίωση του τρόπου επένδυσης και διαχείρισης των κονδυλίων

Η Επιτροπή παρέχει στήριξη στα κράτη μέλη προκειμένου να τα βοηθήσει να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και να αντιμετωπίσουν προβλήματα εφαρμογής. Αυτή η στήριξη ενισχύθηκε κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020.

‘Good Governance for EU Regional Policy’ - Series of events supporting administrative capacity building

The Commission is launching a series of virtual events related to administrative capacity building for Member States in cooperation with several international partners under the joint heading ‘Good Governance for EU Regional Policy

Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας

Η ικανότητα των κρατών μελών να διαχειρίζονται τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία αποτελεσματικά είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην επιτυχία της πολιτικής συνοχής. Η Επιτροπή βοηθάει στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των εθνικών και περιφερειακών αρχών, με βελτιώσεις στις δομές, στους ανθρώπινους πόρους, στα συστήματα και στα εργαλεία. Εκτός από τις επενδύσεις στην ικανότητα διαχείρισης των κονδυλίων, η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 στηρίζει την αποτελεσματική δημόσια διοίκηση γενικότερα με τη χρηματοδότηση για την ανάπτυξη ικανοτήτων και τη μεταρρύθμιση των θεσμών.

TAIEX-REGIO PEER 2 PEER: ανταλλαγές εμπειρογνώμων σε περιφερειακό επίπεδο

Το σύστημα ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων TAIEX-REGIO PEER 2 PEER  είναι ένα εργαλείο για την αντιστοίχιση αναγκών με κατάλληλους εμπειρογνώμονες σε διάφορες χώρες. Αυτό το εργαλείο που λειτουργεί με γνώμονα τις ανάγκες ανταποκρίνεται άμεσα σε συγκεκριμένα αιτήματα εθνικών ή περιφερειακών αρχών που διαχειρίζονται τα κονδύλια με αποστολή εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτικές επισκέψεις και εξειδικευμένα εργαστήρια.

Σύμφωνα ακεραιότητας

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Πολεοδομικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύεται να αναζητήσει και να δοκιμάσει νέους τρόπους διαφύλαξης των κονδυλίων της ΕΕ από κινδύνους κακοδιαχείρισης, απάτης και διαφθοράς, καθώς και τρόπους αύξησης της διαφάνειας όσον αφορά τον τρόπο χρήσης των κονδυλίων. Στο πλαίσιο μίας από τις πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα, έχουμε ξεκινήσει ένα πιλοτικό έργο «Σύμφωνα ακεραιότητας — Μηχανισμ ός πολιτικού ελέγχου για την προστασία των πόρων της ΕΕ από απάτες και διαφθορά». Το έργο υλοποιείται σε συνεργασία με την οργάνωση Transparency International και επιδιώκει να συντονίσει τη σύναψη συμφώνων ακεραιότητας σε μια σειρά έργων στα κράτη μέλη που συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σύμφωνα ακεραιότητας και το πιλοτικό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε εδώ .

Ομάδα υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ

Καθήκον της ομάδας εμπειρογνωμόνων είναι να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την απλούστευση και τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ).
Ομάδα υψηλού επιπέδου για την παρακολούθηση της απλούστευσης για τους δικαιούχους των ΕΔΕΤ

Πρωτοβουλία για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη

Η Επιτροπή θα εξετάσει τον λόγο για τον οποίον περιφέρειες με χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης ή περιφέρειες στις οποίες για αρκετά χρόνια η μεταβολή του ΑΕγχΠ έχει αρνητικό πρόσημο παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Για την πολιτική συνοχής, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των ανισοτήτων των επιπέδων ανάπτυξης μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης, αυτή η τάση είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική.
Πρωτοβουλία για τις περιφέρειες που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη

Πρόγραμμα κατάρτισης εμπειρογνωμόνων σχετικά με τους κανόνες και κανονισμούς

Η Επιτροπή παρέχει πρόγραμμα κατάρτισης  στις αρχές διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου οι οποίες ασχολούνται με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής. Το πρόγραμμα κατάρτισης εστιάζεται στα βασικά νέα στοιχεία του νομοθετικού πλαισίου της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 και αποτελείται από δύο ενότητες:

  • προγραμματισμός και εφαρμογή
  • δημοσιονομική διαχείριση και ζητήματα ελέγχου.

Υπόμνημα: Βελτίωση του τρόπου που επενδύουν και διαχειρίζονται τα κονδύλια της πολιτικής συνοχής της ΕΕ τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες της ΕΕ (24 Μαρτίου 2015)  bg cs da de el en es et fi fr hu it lt lv mt nl pl pt ro sk sl sv

Σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις

Το σχέδιο δράσης για τις δημόσιες συμβάσεις  της Επιτροπής ορίζει μια σειρά πρωτοβουλιών που έχουν στόχο να βοηθήσουν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις επιδόσεις τόσο των αρχών όσο και των δικαιούχων αναφορικά με την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής σε δημόσιες συμβάσεις για επενδύσεις της ΕΕ κατά τη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Περιφερειακές κοινότητες επαγγελματιών

Συνεργαζόμαστε με διαχειριστικές αρχές με στόχο να διαμορφώσουμε κοινότητες επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε διαχειριστικές αρχές/ενδιάμεσους φορείς με σκοπό την ανταλλαγή πρακτικών και εμπειριών. Για αυτόν τον λόγο, έχουμε υιοθετήσει πιο καινοτόμους τρόπους εργασίας, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση εργαστηρίου χάραξης πολιτικών.
Περιφερειακές κοινότητες επαγγελματιών

Μελέτες για την ενσωμάτωση νέων κανονιστικών ρυθμίσεων στην προγραμματική διαδικασία

Ο στόχος των εν λόγω μελετών είναι να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίον οι νέες κανονιστικές ρυθμίσεις της αναθεωρημένης πολιτικής έχουν ενσωματωθεί στην προγραμματική περίοδο. Επίσης, η τελευταία μελέτη παρέχει πληροφορίες για το εύρος μεγέθους των έργων κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Οι μελέτες προσφέρουν τεκμήρια και μια αναλυτική βάση για τη συζήτηση περί σχεδιασμού της πολιτικής μετά το 2020 και για τις σχετικές εκτιμήσεις του αντίκτυπου.
Μελέτες για την ενσωμάτωση νέων κανονιστικών ρυθμίσεων στην προγραμματική διαδικασία

ARACHNE

Το ARACHNE είναι ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ΤΠ για την εξόρυξη και τον εμπλουτισμό δεδομένων, το οποίο ανέπτυξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του είναι να στηρίζει τις διαχειριστικές αρχές κατά τους διοικητικούς και διαχειριστικούς ελέγχους που πραγματοποιούν στον τομέα των Διαρθρωτικών Ταμείων (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).
Εργαλειο Βαθμολογησης Κινδυνων Arachne

Το πλαίσιο ικανοτήτων της ΕΕ για τη διαχείριση και την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής

Η Επιτροπή θέτει σε εφαρμογή ένα Πλαίσιο Ικανοτήτων της ΕΕ και ένα συμπληρωματικό Εργαλείο Αυτοαξιολόγησης για εθνικά συντονιστικά όργανα, αρχές διαχείρισης, πιστοποίησης και ελέγχου, κοινές γραμματείες και ενδιάμεσους φορείς. Τα εν λόγω μέσα θα υποστηρίζουν τις διοικητικές αρχές στις προσπάθειές τους να βελτιώσουν τη διοικητική τους ικανότητα όσον αφορά τη διαχείριση των ταμείων βοηθώντας τις να αναγνωρίσουν και να καλύψουν ενδεχόμενα κενά σε επίπεδο ικανοτήτων.
Το πλαίσιο ικανοτήτων της ΕΕ για τη διαχείριση και την εφαρμογή του ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής

Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας προεφοδιασμού για την περίοδο μετά το 2020

Οι διαχειριστικές αρχές καλούνται να κάνουν αίτηση για το πιλοτικό έργο της Επιτροπής «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας προεφοδιασμού». Αν επιλεγούν, μπορούν να επωφεληθούν από εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη της ΕΕ για την ανάπτυξη της διοικητικής τους ικανότητας, ώστε να είναι έτοιμες για την περίοδο μετά το 2020. Η συμβουλευτική υποστήριξη θα παρέχεται σε στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.

Επόμενα βήματα:

Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να κάνουν αίτηση μέχρι την 9η Απριλίου 2018. Τα αποτελέσματα της πρόσκλησης θα δημοσιευθούν στα τέλη Απριλίου. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας προεφοδιασμού για την περίοδο μετά το 2020 en

Roadmaps for Administrative Capacity Building - Practical toolkit

Αυτή η πρακτική εργαλειοθήκη έχει ως στόχο να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για τις διοικήσεις των κρατών μελών που επιθυμούν να αναπτύξουν οδικούς χάρτες για την οικοδόμηση των διοικητικών τους ικανοτήτων προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του προγράμματος και να ενθαρρυνθούν οι ορθές πρακτικές.

A practical toolkit for preparing Roadmaps for Administrative Capacity Building en

Συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική συνοχής

Η συμμετοχή των πολιτών αυξάνει την εμπιστοσύνη και την ποιότητα των δημόσιων πολιτικών και των αντίστοιχων δημοσιονομικών δαπανών. Διάφορες πρωτοβουλίες της Επιτροπής στηρίζουν τις τοπικές αρχές για την προώθηση της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών και της νεολαίας στη διαχείριση των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.
Συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική συνοχής en

Good governance for Cohesion Policy - Administrative capacity building

A brochure presenting the main achievements so far in terms of administrative capacity building and specific support to Member States and Regions.