Συνεργασία μεταξύ περιφερειών και χωρών

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την οικοδόμηση ενός κοινού ευρωπαϊκού χώρου και ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Έχει σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία: διασφαλίζοντας ότι τα σύνορα δεν αποτελούν φραγμούς, φέρνοντας πιο κοντά τους Ευρωπαίους, βοηθώντας στην επίλυση κοινών προβλημάτων, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ιδεών και την από κοινού αξιοποίηση πόρων και ενθαρρύνοντας την ανάληψη στρατηγικής δράσης για την επίτευξη κοινών στόχων.

Μακροπεριφερειακές στρατηγικές

Η «Μακροπεριφερειακή στρατηγική» είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο υιοθετημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο μπορεί να υποστηριχθεί μεταξύ άλλων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, με στόχο να επιληφθεί των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζονται από μία καθορισμένη γεωγραφική περιοχή που σχετίζεται με Κράτη Μέλη και τρίτες χώρες οι οποίες βρίσκονται στην ίδια γεωγραφική περιοχή και έτσι ωφελούνται από ενισχυμένη συνεργασία συμβάλλοντας στην επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής.

Η ΕΕ έχει καταρτίσει μέχρι στιγμής τέσσερις μακροπεριφερειακές στρατηγικές, οι οποίες καλύπτουν διάφορες πολιτικές:

Όλες οι εγκριθείσες μακροπεριφερειακές στρατηγικές συνοδεύονται και από ένα κυλιόμενο σχέδιο δράσης προκειμένου να ενημερώνονται τακτικά ενόψει των νέων, αναδυόμενων αναγκών και του μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος. Οι τέσσερις μακροπεριφερειακές στρατηγικές αφορούν 19 κράτη μέλη της ΕΕ και 8 χώρες εκτός της ΕΕ.

Διεθνής συνεργασία

Η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιράζεται με χώρες εκτός ΕΕ την πείρα της σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης.

Άλλες μορφές συνεργασίας και δικτύωσης