Η Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση της νομοθετικής δέσμης για την πολιτική συνοχής 2021-2027 για ποσό 373 δισ. ευρώ

 Πρόσθετα εργαλεία

 
25/06/2021

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των πολιτικών συμφωνιών σχετικά με τη νομοθετική δέσμη για την πολιτική συνοχής 2021-2027 για ποσό 373 δισ. ευρώ, και την υπογραφή τους από αμφότερους τους συννομοθέτες. Η ψηφοφορία σηματοδοτεί το τελικό βήμα της νομοθετικής διαδικασίας και καθιστά δυνατή την έναρξη ισχύος της νομοθεσίας για τη συνοχή την 1η Ιουλίου.

Η επίτροπος Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων, κ. Ελίζα Φερέιρα, δήλωσε τα ακόλουθα: «Η συνοχή συνδυάζει τη στρατηγική, την οικονομική ευρωστία και τη μέθοδο που θα δώσουν στην Ευρώπη τη δυνατότητα να ανακάμψει με δίκαιο και εδαφικά ισορροπημένο τρόπο και να προσανατολίσει τις περιφερειακές οικονομίες προς μια ανθεκτική στον χρόνο ανάπτυξη, θεμελιωμένη στη διττή ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Η πολιτική συνοχής παραμένει η κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης. Η έγκριση αυτής της νομοθετικής δέσμης ανοίγει τον δρόμο για την έγκριση των εγγράφων προγραμματισμού και για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων επί τόπου». Πρέπει τώρα να επικεντρωθούμε στην εφαρμογή με τρόπο που να παρέχει την καλύτερη δυνατή στήριξη στις περιφερειακές και τοπικές αρχές, στους πολίτες και στις επιχειρήσεις. Το πνεύμα εταιρικής σχέσης είχε καθοριστική σημασία για τον σχεδιασμό αυτής της δέσμης· η αρχή της εταιρικής σχέσης θα είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία της εφαρμογής της».

Ο επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, πρόσθεσε: «Τα Ταμεία Συνοχής αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της εργαλειοθήκης της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών ώστε να οικοδομηθεί μια ισχυρότερη Ευρώπη με λιγότερους αποκλεισμούς. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ επενδύει στους ανθρώπους. Βοηθά τους εργαζομένους να επανειδικευτούν και να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους, για να είναι προετοιμασμένοι για τη μετάβαση στην πράσινη και ψηφιακή οικονομία. Προστατεύει τα πιο ευάλωτα μέλη της κοινωνίας μας, όπως τα παιδιά που έχουν ανάγκη και τους άστεγους. Ταυτόχρονα, δίνει ώθηση στους επιχειρηματίες και στους φορείς καινοτομίας που χρειάζονται χρηματοδοτική στήριξη».

Η δέσμη περιλαμβάνει τους εξής κανονισμούς:

  • τον κανονισμό περί κοινών διατάξεων (ΚΚΔ) για τα ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης·
  • τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)·
  • τον κανονισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕΚΤ+)·
  • τον κανονισμό Interreg που ορίζει ειδικές διατάξεις για τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης.

Η έκδοση του ΚΚΔ ορίζει, επίσης, βασικά στοιχεία για τη λειτουργία του νέου κανονισμού για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) που συμπληρώνει τη δέσμη κονδυλίων για την πολιτική συνοχής τα οποία είναι διαθέσιμα κατά την περίοδο 2021-2027.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε επίσης τη δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα, που θα συμπληρώσει αποτελεσματικά όλες τις προτάσεις στο πλαίσιο του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης. Ο κανονισμός αυτός έχει προγραμματιστεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο στις 12 Ιουλίου.

Ο νέος κανονισμός για τις κοινές διατάξεις προβλέπει κοινό νομικό πλαίσιο για οκτώ ταμεία επιμερισμένης διαχείρισης: το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας, το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, και δημοσιονομικούς κανόνες για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο κανονισμός για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής ορίζει ειδικές διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (226 δισ. ευρώ) και το Ταμείο Συνοχής (48 δισ. ευρώ). Το ΕΤΠΑ θα συμβάλλει στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της διόρθωσης των ανισορροπιών μεταξύ των περιφερειών της, υλοποιώντας, παράλληλα, τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης μέσω της θεματικής συγκέντρωσης των πόρων. Το ΤΣ θα στηρίζει έργα στον τομέα του περιβάλλοντος και διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα των υποδομών μεταφορών.

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ είναι το κύριο ταμείο της ΕΕ για επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό. Θα αποτελέσει το κύριο χρηματοδοτικό μέσο ώστε να υλοποιηθεί ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων, να δοθεί στήριξη στην απασχόληση και να δημιουργηθεί μια δίκαιη και χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς κοινωνία. Επίσης, θα παρέχει στα κράτη μέλη τους – τόσο αναγκαίους – πόρους για την ανάκαμψη των κοινωνιών και των οικονομιών μας μετά την κρίση του κορονοϊού. Από τον προϋπολογισμό των 99,3 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές) για την περίοδο 2021-2027, τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κεφάλαια για να δημιουργήσουν και να προστατέψουν ευκαιρίες απασχόλησης, να προαγάγουν την κοινωνική ένταξη, μεταξύ άλλων, καταπολεμώντας την έλλειψη στέγης, και να παρέχουν στους εργαζομένους τις δεξιότητες που χρειάζονται για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση. Περιλαμβάνει επίσης μια φιλόδοξη απαίτηση για τα κράτη μέλη: να επενδύσουν στους νέους και να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της παιδικής φτώχειας.

Tο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι ένα νέο ταμείο της πολιτικής συνοχής με συνολικό προϋπολογισμό 19,2 δισ. ευρώ (σε τρέχουσες τιμές). Το ΤΔΜ αποτελεί βασικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και τον πρώτο πυλώνα του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (ΜΔΜ). Έχει ως στόχο να μετριάσει το κοινωνικό και το οικονομικό κόστος που προκύπτει από τη μετάβαση σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία, μέσα από ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που αποβλέπουν κυρίως στο να διαφοροποιήσουν την οικονομική δραστηριότητα και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να προσαρμοστούν σε μια μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Ο τρίτος πυλώνας του ΜΔΜ είναι η δανειακή διευκόλυνση του δημόσιου τομέα, η οποία μέσω μόχλευσης του προϋπολογισμού της ΕΕ παρέχει πρόσβαση σε πρόσθετη χρηματοδότηση. Η διευκόλυνση απευθύνεται ειδικά σε οντότητες του δημόσιου τομέα, δημιουργώντας όρους προτιμησιακής δανειοδότησης για έργα που δεν παράγουν επαρκή έσοδα ώστε να είναι οικονομικά βιώσιμα.

Τέλος, με προϋπολογισμό 9,1 δισ. ευρώ, η 6η γενιά του Interreg εξακολουθεί να διαμορφώνει την εδαφική συνεργασία σε ολόκληρη την Ευρώπη, για όλες τις διαφορετικές πτυχές της (διασυνοριακές, διακρατικές και διαπεριφερειακές). Καλύπτει τη συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, αξιοποιώντας τη στήριξη από εξωτερικά μέσα (όπως ο Μηχανισμός Προενταξιακής Βοήθειας – ΜΠΒ και ο Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας – NDICI) και δημιουργεί μια νέα πτυχή αφιερωμένη στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας των εξόχως απόκεντρων περιοχών.

Επόμενα βήματα

Οι κανονισμοί προβλέπεται να δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 30 Ιουνίου 2021. Όλοι οι κανονισμοί θα αρχίσουν να ισχύουν την 1η Ιουλίου 2021.

Ιστορικό

Στις 29 Μαΐου 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε δέσμη προτάσεων κανονισμών που διέπουν την περιφερειακή ανάπτυξη και την πολιτική συνοχής μετά το 2020. Οι προτάσεις αυτές θα προσαρμόσουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ στις νέες προκλήσεις στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2021-2027.

Οι προτάσεις αυτές αργότερα τροποποιήθηκαν για να αντιμετωπιστούν οι απροσδόκητες συνέπειες της πανδημίας του κορονοϊού, καθώς και οι νέες προτεραιότητες πολιτικής που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Η τροποποιημένη πρόταση για κανονισμό του ΕΚΤ+ στο πλαίσιο της νέας εντολής της Επιτροπής αύξησε τη στήριξη για την απασχόληση των νέων και για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, ενώ επικεντρώθηκε περισσότερο στις πράσινες και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Νέα

Σχετικά θέματα

Cohesion policy 2021-2027