Γερά θεμέλια στηρίζουν τα φιλόδοξα πλάνα της Ουγγαρίας

 Πρόσθετα εργαλεία

 
25/05/2020

Ο Υπουργός Καινοτομίας και Τεχνολογίας, László Palkovics, μιλά για την επόμενη προγραμματική περίοδο κατά την οποία ο κύριος στόχος της χώρας θα είναι η βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής ανταγωνιστικότητας.

 

Τι ελπίζει να πετύχει η Ουγγαρία κατά την περίοδο 2021-2027; Και ποιοι είναι οι πιο σημαντικοί επενδυτικοί τομείς για την εν λόγω περίοδο;

Στηριζόμαστε στα αποτελέσματα και τις εμπειρίες της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, έχοντας στο μυαλό μας μεγάλες αλλαγές σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο που πραγματοποιήθηκαν στην Ουγγαρία τα τελευταία χρόνια και στις οποίες έχουν συμβάλλει σημαντικά τα ταμεία της ΕΕ.

Ο κύριος στόχος μας για την περίοδο 2021-2027 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ουγγαρίας τόσο σε οικονομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Μια φιλόδοξη Ευρώπη χρειάζεται έναν φιλόδοξο προϋπολογισμό.

Με βάση τις στρατηγικές της κυβέρνησης, υπάρχουν έξι κύριοι στόχοι:

α) Να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η ικανότητα καινοτομίας των ουγγρικών ΜΜΕ για να γίνουν βασικοί παράγοντες στον διεθνή οικονομικό ανταγωνισμό·

β) Να αυξηθούν τα ποσοστά απασχόλησης και να βελτιωθούν οι συνθήκες παραγωγικότητας και απασχόλησης·

γ) Να γίνουν επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν ιδιαίτερα στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας·

δ) Να αυξηθεί η διασυνοριακή συνεργασία με γειτονικές περιφέρειες·

ε) Να δοθεί κεντρικός ρόλος στην έρευνα, στην ανάπτυξη και στην καινοτομία·

στ) Να διευκολυνθεί η ευρεία χρήση ανανεώσιμης ενέργειας και να ενθαρρυνθεί η μετάβαση σε μια πιο οικολογική βιομηχανία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα οδηγώντας σε μια κυκλική οικονομία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 

Ποιες θεωρείτε μέχρι τώρα χαμένες ευκαιρίες ανάπτυξης και πώς θα αντιμετωπίσετε αυτές αλλά και τις επίμονες περιφερειακές διαφορές, κατά την επόμενη περίοδο;

Η Ουγγαρία εφάρμοσε μια επιτυχημένη αναπτυξιακή πολιτική κατά την περίοδο 2014-2020. Η κυβέρνηση δαπάνησε το 60 % των κονδυλίων της για αύξηση της ανταγωνιστικότητας και υποστήριξη των ΜΜΕ, και τα αποτελέσματα είναι πολύ ορατά: από το 2010 μέχρι το 2018, η παραγωγικότητα των ΜΜΕ στην Ουγγαρία αυξήθηκε γρηγορότερα από τις υπόλοιπες χώρες V4. Οι επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ενδέχεται να είναι ο κύριος λόγος για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Έχουν εισαχθεί πολλές καινοτόμες μέθοδοι. Η ασφαλής υλοποίηση των έργων επιτυγχάνεται με ένα νέο καινοτόμο σύστημα χρηματοδότησης που δίνει τη δυνατότητα στους αιτούντες να έχουν μεγαλύτερη ευελιξία και να βασίζονται λιγότερο σε τράπεζες. Η έλλειψη υποχρέωσης για χρηματοοικονομική εγγύηση και η επιλογή της αναβαλλόμενης ιδίας συνεισφοράς μπορεί να βοηθήσει περαιτέρω στη βελτίωση της ρευστότητας των αιτούντων.

Τα διοικητικά καθήκοντα έχουν απλοποιηθεί. Η νομοθεσία, που περιλαμβάνει 24 διαφορετικούς νόμους, έχει αλλάξει σε ένα ενοποιημένο κυβερνητικό διάταγμα ενώ ολόκληρο το σύστημα υποστήριξης έχει επαναρυθμιστεί.

Η Ουγγαρία ηγείται των χωρών V4 όσον αφορά την αξιοποίηση των κονδυλίων της ΕΕ, έχοντας ήδη απορροφήσει το 43 % του συνολικού χρηματοπιστωτικού πλαισίου της, που είναι πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (39 %).

Παρόλο που τα ποσοστά ανάπτυξης της Ουγγαρίας συγκαταλέγονται μεταξύ των καλύτερων στην ΕΕ, παραμένει το πέμπτο λιγότερο αναπτυγμένο κράτος μέλος με ποσοστό ανάπτυξης 69 % του μέσου όρου του κατά κεφαλή ΑΕγχΠ της ΕΕ. Επιπλέον, είναι το ένα από τα δύο μόνο κράτη μέλη όπου το επίπεδο ανάπτυξης των περισσότερων περιφερειών παραμένει κάτω του 50 % του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτός είναι ένας λόγος που επιμένουμε στην άποψή μας ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί μείωσης του Ταμείου Συνοχής στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 είναι απαράδεκτη. Η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων αποτελεί μεγάλη πρόκληση, όπου χρειάζονται πολύπλοκες εξελίξεις και σημαντικές επενδύσεις για την επίτευξη των στόχων μας.   

 

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις της χώρας όσον αφορά μια οικονομία με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα, καθαρή ενέργεια και βιώσιμες μεταφορές;

Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η παροχή καθαρής, έξυπνης και οικονομικά προσιτής ενέργειας για καταναλωτές. Επιπλέον, οι κύριοι στόχοι της είναι η ενίσχυση της ασφάλειας της παροχής ενέργειας, η μεταμόρφωση του ενεργειακού τομέα ώστε να γίνει πιο φιλικός προς το κλίμα, καθώς και η τόνωση ευκαιριών καινοτομίας που είναι σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη.

Ένας ακόμα στόχος είναι το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας να παράγεται από δύο πηγές: πυρηνικές και ανανεώσιμες, κυρίως εγκαταστάσεις ηλιακής ενέργειας. Χρησιμοποιώντας συνδυαστικά την ηλιακή και την πυρηνική ενέργεια, μέχρι το 2030, το 90 % της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας δεν θα βασίζεται στον άνθρακα. Μέχρι το 2040, οι εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας θα μειωθούν από τον τρέχοντα μέσο όρο που κυμαίνεται άνω του 30 % σε κάτω του 20 %.

Επιπλέον, έχουμε σκοπό να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 40 % τουλάχιστον μέχρι το 2030 συγκριτικά με τα επίπεδα του 1990. Δεσμευόμαστε επίσης να αυξήσουμε το τρέχον ποσοστό του 14 % της ανανεώσιμης ενέργειας σε τουλάχιστον 21 % μέχρι το 2030, καθιστώντας πιο οικολογικό και ανταγωνιστικό το σύστημα θέρμανσης.

Οι πιο οικολογικές μεταφορές είναι το κλειδί για την επίτευξη των στόχων περί κλίματος. Η Ουγγαρία πρωτοστατεί στην ανάπτυξη ηλεκτρικής κινητικότητας στην περιοχή, με 672 σταθμούς φόρτισης σε όλη τη χώρα και πάνω από 14 000 οικολογικές πινακίδες κυκλοφορίας στους δρόμους.

 

 

Πώς κρίνετε τις επιδόσεις και τη θέση της ουγγρικής οικονομίας σε διεθνές επίπεδο;

Όσον αφορά τις επιδόσεις καινοτομίας, ο ετήσιος ευρωπαϊκός πίνακας αποτελεσμάτων στον τομέα της καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατατάσσει την Ουγγαρία στις τελευταίες θέσεις των χωρών με μέτρια αποτελέσματα στον τομέα της καινοτομίας, και ακολουθεί η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Κροατία, η Πολωνία και η Λετονία. Όλες οι χώρες 4V εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία.

Η Ουγγαρία έχει σημειώσει απίστευτη ανάπτυξη τα τελευταία δύο χρόνια, με κατά κεφαλή ΑΕγχΠ της τάξης του 70 % του μέσου όρου της ΕΕ μέχρι το 2018, και η αύξησή του κυμάνθηκε κατά μέσο όρο 4 % τον χρόνο. Στις προβλέψεις της το φθινόπωρο του 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προέβλεψε ότι το πρωτογενές έλλειμμα θα μειωνόταν από 2,3 % του ΑΕγχΠ το 2018 σε 1,8 % του ΑΕγχΠ το 2019. Η βελτίωση οφείλεται κυρίως στη μέτρια αύξηση των τρεχουσών δαπανών συγκριτικά με το ΑΕγχΠ.

Τέλος, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, το καθαρό υπόλοιπο των εξαγωγών συνέβαλε θετικά στην αύξηση του ΑΕγχΠ (στο τρίτο τρίμηνο του 2019). Η επέκταση όσον αφορά τις επενδύσεις αποδίδεται στην ανάπτυξη ικανότητας στις βιομηχανίες κατασκευών και μεταποίησης, ενώ μπορεί επίσης να παρατηρηθεί συνεχής θετική συνεισφορά του καθαρού υπολοίπου των εξαγωγών στην αύξηση του ΑΕγχΠ.

 

Panorama 72: Hungary looks to a brighter future

 

 

 

Νέα