Panorama 71: Η ανταγωνιστικότητα ενισχύει τη βιωσιμότητα

 Πρόσθετα εργαλεία

 
12/02/2020

Το Panorama ζήτησε από τον Jaime Andrez, πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου του COMPETE 2020, να εκφράσει τις απόψεις του για τον αντίκτυπο του προγράμματος στις τρέχουσες και μελλοντικές προτεραιότητες πολιτικής της Πορτογαλίας. 

Το COMPETE 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα στην Πορτογαλία στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, στο οποίο συμμετέχουν τρία ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και ΤΣ). Ποια νομίζετε ότι είναι τα σημαντικότερα αποτελέσματα που έχουν πετύχει αυτά τα μέσα στήριξης της ανταγωνιστικότητας στην οικονομική και κοινωνική δομή της χώρας; 

Το Θεματικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και τη Διεθνοποίηση (COMPETE 2020) αποτελεί μέρος της θεματικής προτεραιότητας για την ανταγωνιστικότητα και τη διεθνοποίηση του προγράμματος «Πορτογαλία 2020» (2014-2020), που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Δεκεμβρίου 2014. Ο προϋπολογισμός για το COMPETE 2020 ανέρχεται στα 6,2 δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων τα 4,4 δισεκατομμύρια EUR χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και τα υπόλοιπα 1,8 δισεκατομμύρια EUR προέρχονται από αντίστοιχη εθνική χρηματοδότηση.

Κατά τη διάρκεια των έξι ετών λειτουργίας του, το COMPETE 2020 έχει ήδη λάβει 11 169 αιτήσεις και έχει υποστηρίξει 6 327 έργα, με ποσά επιδομάτων ύψους περίπου 2 δισεκατομμυρίων EUR από την επιλέξιμη επένδυση ύψους περίπου 8 δισεκατομμυρίων EUR.

Τα Συστήματα Ανταμοιβής με βάση την Αποδοτικότητα για εταιρίες, ιδίως αυτά που στοχεύουν σε καινοτόμες παραγωγικές επενδύσεις από ΜΜΕ, αποτελούν τους βασικούς μοχλούς του COMPETE 2020. Η συμβολή του έχει επίσης μεγάλη σημασία για την τόνωση της επιχειρηματικής έρευνας και ανάπτυξης και για τη συνεργασία μεταξύ των οργανισμών επιχειρηματικής έρευνας και συστημάτων καινοτομίας, προωθώντας τη μεταφορά γνώσεων και την επαναχρησιμοποίηση.

Η εδραίωση της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας αποτελούν μείζονες προκλήσεις για την πορτογαλική οικονομία και εξαρτώνται ουσιαστικά από την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας των εθνικών επιχειρήσεων.

Η μελέτη «Avaliação do Impacto dos Fundos Europeus Estruturais e de Investimento no Desempenho das Empresas» (Αξιολόγηση του αντίκτυπου των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων στην επιχειρηματική απόδοση), η οποία αποτελεί μέρος του σχεδίου αξιολόγησης του προγράμματος «Πορτογαλία 2020», δείχνει την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ανταμοιβής με βάση την αποδοτικότητα κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο. Επιπλέον, παρουσιάζει τη συμβολή τους στις θετικές εξελίξεις για τις εταιρίες που υποστηρίζονται σε τομείς όπως οι επενδύσεις, οι επαγγελματικές δεξιότητες για το ανθρώπινο δυναμικό, η καινοτομία, η διεθνοποίηση και η επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα.

Υπογραμμίζει επίσης τα ακόλουθα αποτελέσματα για το COMPETE 2020: μεγαλύτερες επενδύσεις στην Ε&Α των επιχειρήσεων· ο αριθμός των έργων που υποβλήθηκαν για την αντιμετώπιση των σημερινών κοινωνικών προκλήσεων, ιδίως στον τομέα της δράσης για το κλίμα· και η διαθεσιμότητα στο διαδίκτυο των δημόσιων υπηρεσιών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Είναι επίσης δυνατό να προβλεφθεί ο αντίκτυπος των επιχειρηματικών έργων στη δημιουργία 41 000 θέσεων εργασίας, μια αύξηση 77 % της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας, μια αύξηση 55 % του επιχειρηματικού κύκλου εργασιών και μια αύξηση 72 % του διεθνούς κύκλου εργασιών. Αυτοί οι αριθμοί υποδηλώνουν σαφώς μεγαλύτερη ένταση αξίας προϊόντος, αυξημένη ένταση εξαγωγών και υψηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας. 

Ποιοι στρατηγικοί τομείς έχουν ήδη καθιερωθεί ως μελλοντικές προτεραιότητες στο COMPETE 2020;

Οι τρέχουσες προτεραιότητες και οι στρατηγικοί τομείς εναρμονίζονται με εκείνους που θα περιλαμβάνονται στο μέλλον και αναγκαστικά θα υπόκεινται σε ψηφιακό μετασχηματισμό και θα εξαρτώνται από τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που θα φέρει η ψηφιακή οικονομία στην εθνική οικονομία. Τα υποστηριζόμενα έργα - με τη συμμετοχή εταιριών, κεντρικών κυβερνητικών υπηρεσιών και άλλων συναφών οργανισμών, όπως επιχειρηματικών ενώσεων - ανταποκρίνονται στην προϋπόθεση καινοτομίας που αποτελεί τον κεντρικό άξονα αυτού του στρατηγικού σχεδιασμού.

Όπως ήδη ανέφερα, οι κοινωνικές προκλήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της δράσης για το κλίμα, αποτελούν επίσης προτεραιότητα στα μέσα πολιτικής του COMPETE 2020.

Αν και οι περιβαλλοντικές ανησυχίες και ο δρόμος προς τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν μεγάλες προκλήσεις για την ανθρωπότητα, προσφέρουν επίσης στις επιχειρήσεις μια μεγάλη ευκαιρία, η οποία μπορεί να διαδραματίσει καίριο ρόλο σε αυτόν τον τομέα. Για αιώνες, φαινόταν ότι η οικονομική ανάπτυξη εξαρτιόταν από τη χρήση φυσικών πόρων, καθώς ήταν ανεξάντλητοι. Ωστόσο, αυτό έχει οδηγήσει σε κρίση όσον αφορά τους πόρους και σε υψηλότερες τιμές. Αν δεν μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, ιδιαίτερα στα έργα που υποστηρίζονται από το COMPETE 2020, στην πορεία θα γίνουμε μάρτυρες της εξαφάνισης του κόσμου και των οικοσυστημάτων του, όπως τον γνωρίζουμε. Αυτό δεν πρέπει να συμβεί. Δεν θα πρέπει να υπάρχει οικονομική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα χωρίς ισορροπημένη χρήση των πόρων.

Στις μέρες μας, η έννοια της ανταγωνιστικότητας προσεγγίζει ολοένα και περισσότερο την έννοια της βιωσιμότητας. Περιλαμβάνει ένα σύνολο άλλων εννοιών, όπως η κυκλικότητα, η αειφορία ή η βιωσιμότητα, η ψηφιοποίηση, η εξειδικευμένη και κατάλληλα αμειβόμενη απασχόληση, καθώς και η ικανοποίηση της κοινωνίας όσον αφορά τα αγαθά και τις υπηρεσίες, οι ποσότητες, οι τιμές και η ποιότητα των οποίων καθορίζονται από την καταναλωτική ζήτηση.

Το να είσαι ανταγωνιστικός σημαίνει να είσαι βιώσιμος και το να είσαι βιώσιμος σημαίνει να είσαι ανταγωνιστικός!

Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Νέα