Panorama 71: Το POSEUR θέτει ως προτεραιότητα τη βιωσιμότητα και την κλιματική αλλαγή

 Πρόσθετα εργαλεία

 
05/02/2020

Η Helena Pinheiro de Azevedo, πρόεδρος της διαχειριστικής αρχής του POSEUR, μιλάει στο Panorama για το πώς η Πορτογαλία ανταποκρίνεται στην πρόκληση της βιωσιμότητας και της κλιματικής αλλαγής. 

Πώς εφαρμόζεται το θεματολόγιο για τη βιωσιμότητα και το κλίμα στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για τη βιωσιμότητα και την αποτελεσματική χρήση πόρων (POSEUR) και τι αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το 2023;

Με την υποστήριξη του Ταμείου Συνοχής, το POSEUR εξασφαλίζει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων στους τομείς της βιωσιμότητας και του κλίματος, συμπεριλαμβανομένων των πολύ συναφών συνεισφορών στους ακόλουθους θεματικούς στόχους (ΘΣ): ΘΣ 4 - Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς· ΘΣ 5 - Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης και διαχείρισης των κινδύνων· και ΘΣ 6 - Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Σε σχέση με το τι αναμένεται να επιτευχθεί το 2023 στις διάφορες επενδυτικές προτεραιότητες, είναι σημαντικό να τονισθεί η πολύ σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής μέσω διαφόρων μέτρων που συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2 και άλλων αερίων του θερμοκηπίου. Ο στόχος για το 2023 είναι ετήσια μείωση που να ισοδυναμεί με 124 000 τόνους CO2. Αυτό θα προκύψει από την υποστήριξη των επενδύσεων για την ενίσχυση της ικανότητας παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια της κεντρικής δημόσιας διοίκησης, καθώς και για πιο βιώσιμη αστική κινητικότητα, μειώνοντας την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων και αυξάνοντας τη χρήση καθαρών δημόσιων μέσων μεταφοράς, μειώνοντας ταυτόχρονα τις μεμονωμένες μηχανοκίνητες μεταφορές.

Πρέπει επίσης να γίνει αναφορά στη στήριξη από το πρόγραμμα Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (CCA) και στην πρόληψη και τη διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το κλίμα. Στόχος είναι να επεκταθούν τα σχέδια του CCA σε όλη την εθνική επικράτεια, να εφαρμοστούν προσαρμοστικά μέτρα και να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του πληθυσμού, καθώς και να πραγματοποιηθούν σχετικές επενδύσεις για την προστασία των ακτών και την πρόληψη των κινδύνων που απειλούν περισσότερο το έδαφος, ιδίως των δασικών πυρκαγιών και των πλημμυρών. Μέχρι το τέλος του έργου, η επέμβαση αναμένεται να εκτείνεται σε 75 χιλιόμετρα ακτογραμμής για την προστασία των ανθρώπων και των αγαθών, φτάνοντας το 80 % του εθνικού πληθυσμού που θα επωφεληθεί από την προστασία έναντι των δασικών πυρκαγιών.

Τέλος, αξίζει επίσης να σημειωθεί η υποστήριξη του POSEUR για την προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων. Αυτό περιλαμβάνει επενδύσεις σε διάφορους τομείς, με στόχο τη συμβολή στην κυκλική οικονομία με την αύξηση της ικανότητας ανακύκλωσης των αστικών αποβλήτων (+230 000 τόνοι/έτος), την ενίσχυση της ποιότητας και της βιωσιμότητας της παροχής ύδατος ( βελτιώσεις στην παροχή ύδατος για 1,8 εκατομμύρια άτομα) και των συστημάτων αποχέτευσης λυμάτων (1,6 εκατομμύρια άτομα εξυπηρετούνται από βελτιωμένα συστήματα αποχέτευσης). Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν επίσης στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και στη διατήρηση των φυσικών πόρων, καθώς και στην προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων, τα οποία απειλούνται επίσης από την κλιματική αλλαγή.

Ποιες είναι οι μελλοντικές προτεραιότητες που καθορίστηκαν για την Πορτογαλία σε αυτούς τους τομείς;

Η βιωσιμότητα και το κλίμα είναι οι σημαντικότερες τρέχουσες και μελλοντικές εθνικές προτεραιότητες, όπως φαίνεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα για το 2030 και στον Χάρτη Πορείας για Ουδέτερο Ισοζύγιο Διοξειδίου του Άνθρακα για το 2050. Αυτά τα στρατηγικά εθνικά έγγραφα, τα οποία εγκρίθηκαν το 2019, καθόρισαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης, με κεντρικό, στρατηγικό στόχο την επίτευξη ουδέτερου ισοζυγίου διοξειδίου του άνθρακα στην Πορτογαλία έως το 2050. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα που στοχεύουν στην απεξάρτηση της ηλεκτρικής παραγωγής από τον άνθρακα, στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης σε όλους τους τομείς της οικονομίας, στην αποκέντρωση της παραγωγής ενέργειας, στην απεξάρτηση του τομέα κατοικίας και του δημόσιου τομέα από τον άνθρακα και, τέλος, στην απεξάρτηση της κινητικότητας από τον άνθρακα και στην ενίσχυση των δημόσιων μεταφορών.

Πρέπει επίσης να αναληφθεί επείγουσα δράση για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικής ικανότητας σε κινδύνους και καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα, της ενσωμάτωσης μέτρων για την κλιματική αλλαγή στις εθνικές πολιτικές, στρατηγικές και σχεδιασμό, της βελτίωσης της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της ικανότητας των πολιτών και των θεσμών όσον αφορά μέτρα μετριασμού, προσαρμογής, μείωσης των επιπτώσεων και έγκαιρης προειδοποίησης σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Στο πλαίσιο της χρηματοδότησης της Πολιτικής Συνοχής για την Πορτογαλία κατά την περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει επίσης στους στρατηγικούς στόχους 2 τη συνέχεια και την εμβάθυνση της στήριξης για τη βιωσιμότητα και το κλίμα. Αυτό έχει ως γενικό στόχο τη συμβολή σε μια Ευρώπη πιο πράσινη και με χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και τη μετάβαση στην καθαρή και δίκαιη ενέργεια, στις πράσινες και μπλε επενδύσεις, στην κυκλική οικονομία, καθώς και στην προσαρμογή στις αλλαγές και την πρόληψη των κινδύνων.

Panorama 71: Portugal’s agenda prioritises growth and sustainability

Νέα