Panorama 69: Παροχή γρήγορου ίντερνετ στις περιφέρειες της Ευρώπης

 Πρόσθετα εργαλεία

 
16/07/2019

Η οικονομική ανταγωνιστικότητα των περιφερειών, και ιδίως των αγροτικών περιοχών, εξαρτάται από την καλή συνδεσιμότητα. Αυτό δεν συνεπάγεται μόνο δρόμους και σιδηρόδρομους, αλλά και δίκτυα παροχής ίντερνετ.

Όπως δήλωσε ο Rudolf Niessler, Διευθυντής για την Έξυπνη και Βιώσιμη Ανάπτυξη στη ΓΔ REGIO: «Η ευρυζωνικότητα, ιδίως σε αγροτικές περιοχές, συμβάλλει στην ανάπτυξη του πληθυσμού και στη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας». Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να μην μείνουν πίσω οι αγροτικές περιοχές.

Το ψηφιακό χάσμα

Ωστόσο, οι στατιστικές δείχνουν ότι, παρά τις σημαντικές προσπάθειες της ΕΕ και των περισσότερων κρατών μελών, το χάσμα μεταξύ αγροτικής και αστικής συνδεσιμότητας παραμένει. Η συνδεσιμότητα στην Ευρώπη έχει αυξηθεί με σταθερούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, φτάνοντας πάνω από το 80 % του πληθυσμού. Ωστόσο, αν αναλύσουμε περαιτέρω τα δεδομένα, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το εν λόγω ποσοστό πέφτει κάτω από το 50 % σε αγροτικές περιοχές, και το χάσμα δεν φαίνεται να μειώνεται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του Ψηφιακού Θεματολογίου μέχρι το 2020

Το σχέδιο δράσης για την ευρυζωνική σύνδεση σε αγροτικές περιοχές

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτίσει ένα Σχέδιο Δράσης για την Ευρυζωνική Σύνδεση σε Αγροτικές Περιοχές. Σημαντικό στοιχείο αυτής της πρωτοβουλίας είναι η διϋπηρεσιακή προσέγγιση μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ασχολούνται με την περιφερειακή ανάπτυξη, την αγροτική ανάπτυξη και την ψηφιακή πολιτική.

Το σχέδιο δράσης έχει έξι συνιστώσες, που αποσκοπούν στη διασφάλιση της παροχής ευρυζωνικής σύνδεσης σε αγροτικές περιοχές: 

  1. Συγκρότηση του Δικτύου ΓραφείωνΕυρυζωνικότητας (ΓΕ). 
  2. Οργάνωση «αποστολών ευρυζωνικότητας» σε κράτη μέλη και περιφέρειες με χαμηλά επίπεδα κάλυψης ευρυζωνικών υπηρεσιών σε αγροτικές περιοχές. 
  3. Κατάρτιση κοινής μεθοδολογίας για τον σχεδιασμό, την υποβολή αναφορών και την παρακολούθηση των επενδύσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. 
  4. Θέσπιση διαδικασίας επιθεώρησης για τις αγροτικές περιοχές.
  5. Επικαιροποίηση του οδηγού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επενδύσεις σε ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλής ταχύτητας.
  6. Σχεδιασμός ενός πλαισίου ευρυζωνικότητας για αγροτικές περιοχές που θα βοηθά στην υλοποίηση επενδύσεων σε ευρυζωνικές υπηρεσίες σε αγροτικές περιοχές. 

Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Γραφείων Ευρυζωνικότητας

Σε πρώτη φάση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει την ανάπτυξη και επέκταση του Δικτύου Γραφείων Ευρυζωνικότητας. Η συνεργασία και η συμμετοχή διαφορετικών διοικήσεων αναμένεται να συμβάλλει στην άρση ορισμένων εμποδίων που εμφανίζονται σε πολλές περιφέρειες και σχετίζονται με τη διοικητική ικανότητα και την εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις ευρυζωνικές υπηρεσίες. Είναι πολύ βασικό να διασυνδεθούν τα ΓΕ με ενδιαφερόμενους φορείς στις αγροτικές περιοχές. Μάλιστα, μια πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι κάτω από το 20 % των ενδιαφερόμενων φορέων βρίσκονται σε επαφή με το Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης της χώρας τους. Μόνο με τη διασύνδεση των ΓΕ με τους κύριους παράγοντες που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα εμπόδια στις αγροτικές περιοχές θα μπορέσει να εξαλειφθεί το ψηφιακό χάσμα. 

Τι είναι το Δίκτυο ΓΕ; 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν ένα δίκτυο Γραφείων Ευρυζωνικότητας για την επίλυση κοινών προβλημάτων.

Θα πρέπει να λειτουργούν σαν ενιαία σημεία επαφής για ζητήματα ευρυζωνικότητας, ιδίως:

•       Κανονιστικά

•       Τεχνικά

•       Χρηματοοικονομικά 

Τα ΓΕ ιδρύονται σε όλα τα κράτη μέλη, καθώς και σε πολλές περιφέρειες. Συμβουλευθείτε τον Κατάλογο του Δικτύου ΓΕ εδώ

Το 2019 η ΓΔ REGIO και η ΓΔ AGRI θα θεσπίσει μια διαδικασία επιθεώρησης για τις αγροτικές περιοχές. Αυτό θα συνεπάγεται ότι κάθε Διαχειριστική Αρχή που επιθυμεί να κάνει ανακατανομή των κονδυλίων της ΕΕ που είχαν προβλεφθεί αρχικά για ευρυζωνικές υπηρεσίες θα πρέπει να αποδεικνύει ότι η κάλυψη των αγροτικών περιοχών θα διασφαλίζεται με άλλο τρόπο. Αυτό θα διασφαλίζει ότι οι περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάγκη δεν θα στερούνται κονδύλια απλώς γιατί «υπάρχουν δυσκολίες».

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει επί του παρόντος δύο οδηγούς που θα προσφέρουν σε όσους σχεδιάζουν και επενδύουν σε έργα σαφείς οδηγίες για την υλοποίηση έργων σχετικά με ευρυζωνικές υπηρεσίες: έναν επικαιροποιημένο Οδηγό Επενδύσεων σε Ευρυζωνικές Υπηρεσίες και έναν οδηγό επενδύσεων σε αγροτικές περιοχές που αναμένεται να εκδοθεί το δεύτερο εξάμηνο του 2019. 

Επόμενα βήματα

Αυτό το ψηφιακό χάσμα ανάμεσα στις αγροτικές και τις αστικές περιοχές αποτελεί γεγονός και δεν πρόκειται εξαλειφθεί σύντομα. Έτσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξακολουθεί να δεσμεύεται ότι θα υποστηρίξει τα Γραφεία Ευρυζωνικότητας σε όλη την ΕΕ και ότι θα χορηγήσει πόρους την επόμενη οικονομική περίοδο. Αυτό θα πραγματοποιηθεί κατά κύριο λόγο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» αλλά και με νέα μέσα, όπως το Ευρυζωνικό Ταμείο «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEBF) και το πρόγραμμα InvestEU.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες πρέπει τώρα να διασφαλίζουν ότι έχουν τις υποδομές και τα προγράμματα υποστήριξης προκειμένου οι αγροτικές περιοχές να μπορούν να εξασφαλίζουν την υποστήριξη που χρειάζονται. 

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Σχέδιο Δράσης: https://europa.eu/!hW99FV

Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Νέα

Σχετικά θέματα

Information society Rural development