Panorama 67 - Επένδυση στην πολιτική συνοχής: ένα μοντέλο επιτυχίας

 Πρόσθετα εργαλεία

 
22/01/2019

Η πρωθυπουργός Malu Dreyer και ο υπουργός οικονομικών Δρ. Volker Wissing από τη Ρηνανία-Παλατινάτο εκφράζουν τις απόψεις τους για την τρέχουσα και μελλοντική υποστήριξη της πολιτικής συνοχής στην περιφέρειά τους.

Πώς ανταποκρίνεστε στην αντίληψη ότι συγκριτικά ευημερείς περιφέρειες από τα καθαρά συνεισφέροντα κράτη μέλη δεν χρειάζονται την υποστήριξη της πολιτικής συνοχής;

Πρωθυπουργός Malu Dreyer: Αναμφίβολα, η Ρηνανία-Παλατινάτο είναι σήμερα μια από τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ. Οι ευρωπαϊκοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς ισχυρές περιφέρειες, αλλά ακόμη και οι ισχυρές περιφέρειες χρειάζονται διαρθρωτική στήριξη. Η χρηματοδότηση συμβάλλει επίσης στη μετάδοση των θετικών επιπτώσεων της ΕΕ επί τόπου, πέραν των καθαρά οικονομικών πτυχών. 

Το σημερινό περιφερειακό πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της καινοτομίας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και στη στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σε ποιο σημείο έχουν επιτευχθεί οι συγκεκριμένοι στόχοι;

Υπουργός Δρ. Wissing: Με κατανομή 40% των πόρων του ΕΤΠΑ, δίνουμε προτεραιότητα στην έρευνα και την ανάπτυξη στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΤΠΑ της Ρηνανίας-Παλατινάτου. Τα κονδύλια της ΕΕ συστηματικά και σταθερά ενισχύουν την ικανότητα καινοτομίας των επιχειρήσεων και επομένως την οικονομία της περιοχής. Επιπλέον, η αποτελεσματικότητα των ερευνητικών ιδρυμάτων και των πανεπιστημίων θα αυξηθεί σημαντικά.

Βοηθώντας τις ΜΜΕ —π.χ. υποστηρίζοντας τον εκσυγχρονισμό ή την επέκταση των επαγγελματικών χώρων— το ΕΤΠΑ συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας σε λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές της χώρας.

Το ΕΤΠΑ υποστηρίζει επίσης μέτρα για την επίτευξη πολιτικών στόχων στον τομέα της προστασίας του κλίματος και του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης, σύμφωνα με τη στρατηγική ΕΕ 2020, μεταξύ άλλων μέσω του πρόσφατα δρομολογημένου προγράμματος στήριξης για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων στις επιχειρήσεις (ERGU). Κάθε επιδοτούμενη επένδυση σε μια επιχείρηση οδηγεί σε αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της αποδοτικότητας των πόρων. 

Το πρόγραμμα Interreg αποτελεί βασικό πυλώνα της Πολιτικής Συνοχής. Ποιες επαφές έχετε με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες και πώς επωφελείστε από αυτές;

Πρωθυπουργός Malu Dreyer: Η Ρηνανία-Παλατινάτο είναι το γερμανικό κρατίδιο με τον μεγαλύτερο αριθμό ευρωπαϊκών γειτονικών κρατών. Τα προγράμματα του Interreg A «Greater Region», «Upper Rhine» και «Euroregion Meuse-Rhine» μας επέτρεψαν να έχουμε στενή και εμπιστευτική σχέση με τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες, από την πρώτη περίοδο χρηματοδότησης. Επιπλέον, υπάρχει το πρόγραμμα Interreg Β «Βορειοδυτική Ευρώπη» το οποίο σήμερα εκτείνεται από την Ιρλανδία έως την κεντρική Γερμανία.

Μέσα από αμέτρητα έργα, οι θεσμοί στη Ρηνανία-Παλατινάτο συνεργάστηκαν με εταίρους σε γειτονικές περιοχές, δρομολόγησαν επενδύσεις, πραγματοποίησαν έρευνα και βίωσαν μια Ευρώπη χωρίς σύνορα. Ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή, όπου η περιοχή Ρηνανία-Παλατινάτο συνεργάζεται με το Ζάαρλαντ, τη Λωρραίνη, το Λουξεμβούργο και το ανατολικό Βέλγιο, είναι απαραίτητο να υπάρχει στενή ευρωπαϊκή συνεργασία, ειδικά για την αγορά εργασίας και την κινητικότητα: η περιοχή μας έχει τις μεγαλύτερες ροές μετακινήσεων στην ΕΕ.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε μεγάλες ελπίδες για μελλοντικά προγράμματα Interreg προκειμένου να προσεγγίσουμε τους πολίτες στις παραμεθόριες περιοχές και να βρούμε πιθανές λύσεις για την κινητικότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη, καινοτόμο και ψηφιακή οικονομία. Επομένως, ελπίζω ότι θα διατεθεί επαρκής χρηματοδότηση για τα προγράμματα Interreg, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε αυτές τις προκλήσεις. 

Μια καινοτόμος προσέγγιση των ΕΔΕΤ είχε ως αποτέλεσμα τη χρήση ανακυκλούμενων πιστώσεων και άλλων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής. Πώς χρησιμοποιείτε αυτά τα μέσα;

Υπουργός Δρ. Wissing: Έχουμε αναπτύξει το Ταμείο Καινοτομίας Ρηνανίας-Παλατινάτου ως χρηματοπιστωτικό μέσο, για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα. Το ταμείο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, παρέχει σύγχρονες τεχνολογικά προσανατολισμένες εταιρείες με κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου υπό μορφή ανοικτών ή σιωπηρών συμμετοχών υπό ελκυστικές συνθήκες, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη και την προώθηση καινοτόμων προϊόντων, διαδικασίες παραγωγής και υπηρεσίες. Αυτό βελτιώνει τη βάση ιδίων κεφαλαίων αυτών των εταιρειών και δημιουργεί τις οικονομικές προϋποθέσεις για την επιτυχή έναρξη των τεχνολογικών εταιρειών. 

Όσον αφορά τα ΕΔΕΤ 2021-2027, πώς βλέπετε την εξέλιξη των προτεραιοτήτων της πολιτικής συνοχής;

Υπουργός Δρ. Wissing: Όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους της Επιτροπής για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης, μπορούμε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις εταιρείες, ιδίως στην τεχνολογική ανάπτυξη και στην εφαρμογή της καινοτομίας, βελτιώνοντας παράλληλα την ερευνητική υποδομή. Είναι επίσης σημαντικό να υποστηρίξουμε εταιρείες σε οικονομικά υποανάπτυκτες περιοχές της Ρηνανίας-Παλατινάτου στην κατασκευή νέων κτιρίων, επεκτάσεων και εκσυγχρονισμού. Εκτελούμε ένα επιτυχημένο, διαφοροποιημένο πρόγραμμα προώθησης για τις ΜΜΕ, το οποίο θέλουμε να συνεχίσουμε. Ελπίζουμε ότι τα σχέδια κανονισμών που έχουν υποβληθεί μέχρι στιγμής θα τροποποιηθούν προκειμένου να το λάβουν αυτό υπόψη.

Επιδιώκουμε τον στόχο μιας Ευρώπης χαμηλών εκπομπών CO2 και, μέσω του προγράμματος ERGU, μπορούμε να αυξήσουμε την αποδοτικότητα της ενέργειας και των πόρων στις εμπορικές εταιρείες. Οι εταιρείες που εξοικονομούν CO2, καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια ή υλικά ή μειώνουν τα απόβλητά τους μπορούν να λάβουν οικονομική ενίσχυση μέσω του προγράμματος.

Ωστόσο, ανησυχούμε για τις διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της ΕΕ (ΠΔΠ). Η πρόταση της Επιτροπής του Μαΐου 2018 προβλέπει ήδη σημαντική μείωση του κονδυλίου του ΕΤΠΑ. Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταλήξουν σε έναν υπεύθυνο συμβιβασμό που θα λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες των ευρωπαϊκών περιφερειών προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των τοπικών αρχών και, κυρίως, η αγροτική ανάπτυξη. Η ευρωπαϊκή πολιτική συνοχής αποτελεί πρότυπο παγκόσμιας επιτυχίας που πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο επόμενο ΠΔΠ.

Panorama 67: Success stories across our regions and borders

Νέα