Νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής βοηθούν τα κράτη μέλη να διοργανώσουν αξιόπιστες δημοπρασίες για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ

 Πρόσθετα εργαλεία

 
06/08/2018

Σήμερα η Επιτροπή δημοσίευσε νέες κατευθυντήριες οδηγίες για να βοηθήσει τους δημόσιους λειτουργούς σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που διαχειρίζονται κονδύλια της ΕΕ να διασφαλίζουν αποτελεσματικές και διαφανείς διαδικασίες στο πλαίσιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων για έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

«Η βοήθεια προς τα κράτη μέλη έτσι ώστε να διοργανώνουν αξιόπιστες δημοπρασίες για επενδύσεις της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ από σφάλματα και στη διασφάλιση της μέγιστης απόδοσης κάθε ευρώ που δαπανά η ΕΕ, προς το άμεσο όφελος των πολιτών,» δήλωσε η επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική Corina Crețu.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες καλύπτουν τη διαδικασία από το Α έως το Ω, από την προετοιμασία και τη δημοσίευση των προσκλήσεων μέχρι την επιλογή και την αξιολόγηση των προσφορών και την εφαρμογή της σύμβασης. Σε κάθε βήμα, οι κατευθυντήριες οδηγίες συμπεριλαμβάνουν συμβουλές για την αποφυγή λαθών, ορθές πρακτικές και χρήσιμους συνδέσμους και υποδείγματα. Επεξηγούν επίσης πώς μπορούν να αξιοποιηθούν κατά το μέγιστο οι ευκαιρίες που παρουσιάζουν οι αναθεωρημένες οδηγίες για τις δημόσιες συμβάσεις του 2014, δηλαδή η λιγότερη γραφειοκρατεία και οι περισσότερες ηλεκτρονικές διαδικασίες για να διευκολύνονται οι μικρές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε διαδικασίες υποβολής προσφορών για δημόσια σύμβαση, καθώς και η δυνατότητα θέσπισης νέων κριτηρίων όσον αφορά την απόφαση ανάθεσης για την επιλογή κοινωνικά υπεύθυνων και καινοτόμων εταιρειών, και προϊόντων που δεν βλάπτουν το περιβάλλον.

Τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) διοχετεύουν πάνω από 450 δισεκατομμύρια € στην πραγματική οικονομία της ΕΕ κατά τη διάρκεια της χρηματοδοτικής περιόδου 2014-2020, το ήμισυ εκ των οποίων επενδύεται μέσω δημόσιων συμβάσεων. Στο διαδίκτυο διατίθεται ένα ενημερωτικό γράφημα σχετικά με τις κατευθυντήριες οδηγίες και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει η Επιτροπή για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται και επενδύουν τα κονδύλια της ΕΕ.

Νέα