Οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της Νορβηγίας στηρίζουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ για μια ισχυρότερη Ευρώπη

 Πρόσθετα εργαλεία

 
04/05/2018

Οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της Νορβηγίας είναι ουσιαστικά η οικονομική συνεισφορά της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας υπέρ της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και συνοχής. Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2021, διατίθενται 2,8 δισεκατομμύρια EUR για έργα που ενισχύουν τις επενδύσεις της ΕΕ στην Κεντρική και Νότια Ευρώπη.

Η Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και η Νορβηγία συνεργάζονται στενά με την ΕΕ, και είναι μέλη της ενιαίας αγοράς δυνάμει της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ). Σε αυτήν τη συμφωνία περιλαμβάνεται ο κοινός στόχος της μείωσης των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων παντού στον ΕΟΧ.

Ο χώρες συμβάλλουν στον εν λόγω στόχο μέσω των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας. Ομοίως με το Ταμείο Συνοχής της ΕΕ, οι επιχορηγήσεις στηρίζουν τα κράτη μέλη της ΕΕ με κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό εισόδημα κάτω του 90 % του μέσου όρου της ΕΕ. Οι προτεραιότητες που τίθενται στις επιχορηγήσεις συνάδουν με τις προτεραιότητες της ΕΕ: μια πράσινη, ανταγωνιστική Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς. 

Καθώς οι επιχορηγήσεις του ΕΟΧ και της Νορβηγίας διαμορφώνονται σύμφωνα με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, έχουν πρόσφατα συστήσει περιφερειακά ταμεία για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και την προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας.

Μεγιστοποίηση του αντίκτυπου

Στην αρχή της προγραμματικής περιόδου, κάθε χώρα δικαιούχος προτείνει προτεραιότητες επενδύσεων στο πλαίσιο διμερούς μνημονίου συμφωνίας με τις χώρες που χορηγούν χρηματοδοτική βοήθεια. Γίνεται διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τις διαπραγματεύσεις ώστε να αποφεύγονται τυχόν αλληλοεπικαλύψεις και να διασφαλίζεται ότι η χρηματοδότηση καταβάλλεται όπου θα έχει τον μεγαλύτερο δυνατό αντίκτυπο. Τα προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ, αλλά και με πρότυπα που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη χρηστή διακυβέρνηση, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ισότητα των φύλων. 

Τα ταμεία της ΕΕ και του ΕΟΧ αλληλοσυμπληρώνονται, και συνήθως, σε εθνικό επίπεδο, τα διαχειρίζεται αμφότερα η ίδια διαχειριστική αρχή. Το ένα μπορεί να στηρίζει το άλλο, για παράδειγμα, βοηθώντας ένα πιλοτικό έργο να αναπτυχθεί ή χρηματοδοτώντας μια διαφορετική πτυχή του ίδιου έργου. Οι επιχορηγήσεις χρηματοδοτούν, επίσης, έργα τα οποία δύσκολα βρίσκουν ενωσιακή ή εθνική χρηματοδότηση, ώστε να αποφεύγεται η αλληλοεπικάλυψη. Με τα κονδύλια τόσο της ΕΕ όσο και του ΕΟΧ επιτυγχάνεται η άντληση άλλων πηγών δημόσιας ή ιδιωτικής χρηματοδότησης. 

Βασικός στόχος των επιχορηγήσεων είναι η ενίσχυση των διμερών σχέσεων μεταξύ της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας, αφενός, και των δικαιούχων χωρών, αφετέρου. Οι προτεραιότητές τους αποκρίνονται σε κοινές ευρωπαϊκές προκλήσεις, για τις οποίες οι χώρες που χορηγούν χρηματοδοτική βοήθεια και οι δικαιούχες χώρες έχουν τόσο τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη όσο και το συμφέρον να συνεργαστούν. Διατίθενται κονδύλια ειδικά για τη διευκόλυνση και τη στήριξη διμερών εταιρικών σχέσεων ανάμεσα σε δημόσιους φορείς, ιδιωτικές εταιρίες, ΜΚΟ και ερευνητικά ιδρύματα σε όλα τα επίπεδα. Χιλιάδες έργα χρηματοδοτούνται σε κάθε προγραμματική περίοδο, συμπεριλαμβανόμενων ερευνητικών συνεργασιών, κοινών έργων ΜΜΕ ή διομότιμης ανταλλαγής και επιμόρφωσης προσωπικού.

Στήριξη της δημοκρατίας

Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ είναι ότι τουλάχιστον το 10 % της χρηματοδότησης καταβάλλεται απευθείας σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε κάθε χώρα δικαιούχο. Στόχος είναι η ανάπτυξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και ικανότητας του τομέα της κοινωνίας των πολιτών να προάγει τη δημοκρατική συμμετοχή, τον ενεργό ρόλο των πολιτών και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο ΟΟΣΑ και ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ συνεργάζονται σε διάφορα προγράμματα και έργα, συνεισφέροντας την εμπειρογνωμοσύνη τους σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων, κοινωνικής ένταξης, οικονομικής ανάπτυξης και χρηστής διακυβέρνησης. Ιδιαίτερη έμφαση σε πολλές χώρες δικαιούχους στο πλαίσιο των επιχορηγήσεων δίνεται στην ενδυνάμωση ευάλωτων ομάδων και μειονοτήτων, όπως οι Ρομά.

Οι τομείς προτεραιότητας των επιχορηγήσεων του ΕΟΧ και της Νορβηγίας για την περίοδο 2014-2021

  • Καινοτομία, έρευνα, εκπαίδευση και ανταγωνιστικότητα
  • Κοινωνική ένταξη, απασχόληση των νέων και μείωση της φτώχειας
  • Περιβάλλον, ενέργεια, κλιματική αλλαγή και οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα
  • Πολιτισμός, κοινωνία των πολιτών, χρηστή διακυβέρνηση και θεμελιώδη δικαιώματα
  • Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις

Μαθετε περισσοτερα

www.eeagrants.com

Panorama 64: Cohesion Policy: 30 years investing in the future of European Regions

Νέα