Δημόσια διαβούλευση για μεγάλα έργα στον τομέα των μεταφορών

 Πρόσθετα εργαλεία

 
13/04/2018

Σας καλούμε να εκφράσετε τις απόψεις σας για την υλοποίηση και απόδοση μεγάλων έργων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) στον τομέα των μεταφορών (δρόμοι, σιδηρόδρομοι και αστικές συγκοινωνίες, όπως μετρό και τραμ) από το 2000 έως το 2013. 

Αυτή η διαβούλευση έχει ξεκινήσει στο πλαίσιο της εκ των υστέρων αξιολόγησης μεγάλων επενδυτικών έργων και της συνεισφοράς τους στην οικονομική ανάπτυξη, την ποιότητα ζωής και την ευημερία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων και των συνεπειών για το περιβάλλον. 

Τα μεγάλα έργα αποτελούν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας (συνολικό κόστος πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ) στον τομέα των μεταφορών, του περιβάλλοντος και σε άλλους τομείς, όπως η έρευνα, η στήριξη επιχειρήσεων, η ενέργεια ή η ΤΠΕ, που λαμβάνουν υποστήριξη από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής. Αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για την πολιτική συνοχής, με 945 από αυτά να έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2007 ως το 2013. Η συνεισφορά της ΕΕ στα έργα αυτά ανέρχεται στο ποσό των 76,8 εκατομμυρίων ευρώ και αντιστοιχεί σχεδόν στο 30 % των κονδυλίων από το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής στα προγράμματα σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας. 

Η διαβούλευση στόχο έχει τη συγκέντρωση της εμπειρίας σας όσον αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση ή/και την αξιολόγηση μεγάλων έργων στον τομέα των μεταφορών, ως περιφερειακές/εθνικές αρχές και διαχειριστικές αρχές για Επιχειρησιακά Προγράμματα των ΕΤΠΑ/ΤΣ, φορείς προώθησης έργου/δικαιούχοι μεγάλων έργων στον τομέα των μεταφορών που υποστηρίζονται από ΕΤΠΑ/ΤΣ, ως οικονομικοί φορείς στον τομέα των μεταφορών, ως ΜΚΟ ή ομάδες συμφερόντων, ως εμπειρογνώμονες ή ακαδημαϊκοί με ειδίκευση στον τομέα των μεταφορών, καθώς και ως πολίτες που προβληματίζονται για τα ζητήματα των μεταφορών. 

Λάβετε συμμετοχή στη διαβούλευση για μεγάλα έργα στον τομέα των μεταφορών

Νέα

Σχετικά θέματα

Transport