Προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος

 Πρόσθετα εργαλεία

 
16/02/2018

Ο κ. Ximo Puig, πρόεδρος της Generalitat Valenciana και επικεφαλής της Comunitat Valenciana εξηγεί την τρέχουσα κατάσταση στην ισπανική αυτόνομη κοινότητα, καθώς και τις προτεραιότητες και τις ελπίδες της για το μέλλον. 

Σύμφωνα με τα προγράμματα στο πλαίσιο της Πολιτικής Συνοχής, η Comunitat Valenciana ήταν μια περιφέρεια Στόχος 1 μέχρι το 2006, έπειτα περιφέρεια σταδιακής εισόδου την περίοδο 2007-2013 και για την τρέχουσα προγραμματική περίοδο συγκαταλέγεται στις πιο αναπτυγμένες περιφέρειες. Κατά τη γνώμη σας, αυτό αντικατοπτρίζει σωστά την εξέλιξη της περιφέρειας κατά την τελευταία δεκαετία; Πώς κρίνετε τον ρόλο της ΕΕ σε αυτή τη διαδικασία; 

Τα τελευταία χρόνια, η Comunitat Valenciana θεωρείται πλούσια περιφέρεια, μετά τη θετική ανάπτυξη που παρουσίασε χάρη στην υποστήριξη της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η κρίση διέκοψε απότομα την τάση αυτή. Επιπλέον, στην Ισπανία, έχουμε ένα χρόνιο πρόβλημα υποχρηματοδότησης, καθώς και ένα πρόβλημα ελλιπής εφαρμογής των κρατικών επενδύσεων. Αυτό πρακτικά δεν αφήνει πολλά περιθώρια στην Comunitat να εφαρμόσει δυναμικές πολιτικές όσον αφορά την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, την καινοτομία και την προώθηση του οικονομικού μοντέλου. 

Η μετάβαση σε μια περιφέρεια σταδιακής εισόδου, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, όξυναν αυτήν την κατάσταση. Έτσι, έχουμε καλύτερη αντίληψη της κατάστασης, μια ρεαλιστική μεθοδολογία και μεγαλύτερη ευελιξία για την κατηγοριοποίηση των περιφερειών. 

Το τρέχον περιφερειακό πρόγραμμα στόχο έχει να ενισχύσει περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας στην Comunitat Valenciana. Πώς σκοπεύετε να ενισχύσετε την παραγωγικότητα, ιδίως στις ΜΜΕ; 

Με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), η Comunitat Valenciana προσπαθεί να δώσει προτεραιότητα στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος, στη διευκόλυνση της αξιοποίησης νέων ιδεών και στην ενθάρρυνση της συγκρότησης επιχειρήσεων, ιδίως όσων θα μπορούσαν να θεωρούνται καινοτόμες ή να βασίζονται στην τεχνολογία. Παρομοίως, η υποστήριξη για την ικανότητά τους να αναπτύσσονται σε περιφερειακές, εθνικές και διεθνείς αγορές, και να συμμετέχουν σε διαδικασίες καινοτομίας – πρώτα απ’ όλα όσον αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοοικονομικών μέσων με ευρωπαϊκά ταμεία – συμβάλλει στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμά σας, η υποστήριξη μπορεί να λάβει τη μορφή είτε επιχορηγήσεων είτε χρηματοοικονομικών μέσων. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα αυτής της νέας πρακτικής; 

Καταρχήν, η χρήση χρηματοοικονομικών μέσων παρουσιάζει ορισμένα μειονεκτήματα στην Comunitat Valenciana που λογικά είναι προσωρινά, όπως η έλλειψη εμπειρίας στη διαχείρισή τους και η έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους εκ μέρους των πολιτών σε γενικό επίπεδο. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή χρήση των κρατικών κονδυλίων μέσω χρηματοοικονομικών μέσων οδηγεί σε καλύτερη αύξηση των χρηματοοικονομικών πόρων συνδυάζοντάς τους με ιδιωτικά κονδύλια, με παράλληλη επαναχρησιμοποίηση των πόρων, που επιτρέπει τα ίδια κονδύλια να χρησιμοποιούνται σε διάφορους κύκλους. 

Στην Comunitat Valenciana, εφαρμόζουμε χρηματοοικονομικά μέσα και με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το ΕΤΠΑ, με διαφορετικούς στόχους. Με το τελευταίο, μέσω δανείων και μετοχικών τίτλων, δίνεται υποστήριξη σε επιχειρηματίες ΜΜΕ με στοιχεία υψηλής καινοτομίας και για τις στρατηγικές διεθνοποίησής τους. Στην περίπτωση του ΕΚΤ, προσπαθούμε να δίνουμε υποστήριξη μέσω μικροπιστώσεων σε ανέργους και, το τρέχον διάστημα, είμαστε η μόνη αυτόνομη κοινότητα, πέρα από την κοινότητα της Μαδρίτης, που εφαρμόζει χρηματοοικονομικά μέσα με το ΕΚΤ. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να τονίσουμε ότι η Comunitat Valenciana, σε συνεργασία με τις κοινότητες Andalucía, Piamonte και Lombardia, πραγματοποιεί τώρα ένα ευρωπαϊκό έργο που στόχο έχει να βελτιώσει την κοινωνική οικονομία μέσω χρηματοοικονομικών μέσων. 

Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία αποτελεί βασικό πυλώνα της Πολιτικής Συνοχής. Γνωρίζουμε ότι είστε ιδιαίτερα δραστήριοι σε αυτόν τον τομέα, αλλά θα μπορούσατε σας παρακαλώ να μου πείτε τι είδους επαφές έχετε με άλλες ευρωπαϊκές περιφέρειες και τι όφελος έχετε από αυτές; 

Η Comunitat Valenciana έχει αποδείξει την ισχυρή δέσμευσή της για συνεργασία με σκοπό την επίτευξη στόχων που ορίζονται από προγράμματα συνεργασίας, για αυτό και φιλοξενεί διαφορετικές σχετικές δομές όπως την Antenna για τη Δυτική Μεσόγειο από το Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης, ή το Γραφείο Διασύνδεσης της Βαλένθιας, το μόνο λειτουργεί αυτήν τη στιγμή στη Νότια Ευρώπη. Μέσω της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, φορείς από τη Βαλένθια έχουν συμμετάσχει σε δεκάδες προγράμματα Interreg MED και Sudoe, σε συνεργασία με διαφορετικές περιφέρειες από τη Μεσόγειο και τη Γαλλία, Πορτογαλία και Ανδόρα, αντίστοιχα. 

Για τη νέα περίοδο 2014-2020, παρόλο που έχουν δημοσιευτεί μόνο οι πρώτες προσκλήσεις, οι φορείς της Βαλένθιας συμμετέχουν ήδη σε 29 προγράμματα Interreg, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει το PANORAMED, που στόχο έχει να συμβάλλει στον περιφερειακό διάλογο για πολυμερή επιχειρησιακά πλαίσια και συμφωνίες για την επίλυση κοινών προβλημάτων (βλέπε σελίδα 56). Επιπλέον, η Comunitat Valenciana έχει συμμετάσχει σε έργα με περιφέρειες που δεν βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή που έχουν οδηγήσει σε μόνιμη συνεργασία, όπως συνέβη στην περίπτωση της σχέσης μας με τη Sachsen Anhalt ή τα πολυάριθμα έργα με την Helsinki-Uusimaa. 

Οι προετοιμασίες για την Πολιτική Συνοχής μετά το 2020 εντείνονται. Ποια είναι η άποψή σας για τον τρέχοντα διάλογο; 

Για την Comunitat Valenciana, η Πολιτική Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το 2020 χρειάζεται έναν ουσιαστικό προϋπολογισμό για τη διατήρηση και την επίτευξη των στόχων της όσον αφορά την κοινωνική, οικονομική και εδαφική συνοχή, που να καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης και να χορηγεί ευρωπαϊκά δημόσια κονδύλια σύμφωνα με τις Συνθήκες της ΕΕ, μέσω κοινής διαχείρισης, επικουρικότητας και πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια, με κάθε κόστος, πρέπει να αποφευχθεί να εξελιχθεί σε ένα εργαλείο πραγματοποίησης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στα κράτη.

Τέλος, πρέπει να διασφαλιστεί ο διαχωρισμός μεταξύ των ταμείων, έτσι ώστε το ΕΚΤ να είναι το βασικό μέσο της «Κοινωνικής Ευρώπης», καθώς η συγχώνευσή του με το ΕΤΠΑ θα έθετε σε κίνδυνο τον κοινωνικό σκοπό του ΕΚΤ.

Panorama 63 - The Outermost Regions: joining forces across the EU 

Νέα

Σχετικά θέματα

Communicating Regional Policy